४०१ ते ५०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 401 to 500 Numbers in Marathi With English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ४०१ ते ५०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत.
४०१
चारशेएक
(Charsheek)
४०२
चारशेदोन
(Charshedon)
४०३
चारशेतीन
Charsheteen)
४०४
चारशेचार
(Charshechar)
४०५
चारशेपाच
(Charshepach)
४०६
चारशेसहा
(Charshesaha)
४०७
चारशेसात
(Charshesat)
४०८
चारशेआठ
(Charsheath)
४०९
चारशेनऊ
(Charshenau)
४१०
चारशेदहा
(Charshedaha)
४११
चारशेअकरा
(Charsheakara)
४१२
चारशेबारा
(Charshebara)
४१३
चारशेतेरा
(Charshetera)
४१४
चारशेचौदा
(Charshechauda)
४१५
चारशेपंधरा
(Charshepandhra)
४१६
चारशेसोळा
(Charshesola)
४१७
चारशेसतरा
(Charshesatara)
४१८
चारशेअठरा
(Charsheathara)
४१९
चारशेएकोनविस
(Charsheekonvis)
३२०
चारशेवीस
(Charshevis)
४२१
चारशेएकवीस
(Charsheekvis)
४२२
चारशेबावीस
(Charshebavis)
४२३
चारशेतेवीस
(Charshetevis)
४२४
चारशेचोवीस
(Charshetevis)
४२५
चारशेपंचवीस
(Charshepachvis)
४२६
चारशेसव्वीस
(Charsheavvis)
४२७
चारशेसत्तावीस
(Charshesattavis)
४२८
चारशेअठ्ठावीस
(Charsheatthavis)
४२९
चारशेएकोणतीस
(Charshekontis)
४३०
चारशेतीस
(Charshetes)
४३१
चारशेएकतीस
(Charsheektes)
४३२
चारशेबत्तीस
(Charshebattis)
४३३
चारशेतेहतीस
(Charshetehtis)
४३४
चारशेचौतीस
(Charshechautis)
४३५
चारशेपस्तीस
(Charshepastis)
४३६
चारशेछत्तीस
(Charshechaatis)
४३७
चारशेसदोतीसी
(Charshesadotis)
४३८
चारशेअडतीस
(Charsheadatis)
४३९
चारशेएकोंचाळीस
(Charsheekonchalis)
४४०
चारशेचाळीस
(Charshechalis)
४४१
चारशेएक्केचाळीस
(Charsheekkechalis)
४४२
चारशेबेचाळीस
(Charshebechalis)
४४३
चारशेत्रेचाळीस
(Charshetrechalis)
४४४
चारशेचव्वेचाळीस
(Charshechavvechalis)
४४५
चारशेपंचेचाळीस
(Charshepanchechalis)
४४६
चारशेसेहेचाळीस
(Charshesehechalis)
४४७
चारशेसत्तेचाळीस
(Charshesattechalis)
४४८
चारशेअठ्ठेचाळीस
(Charsheatthechalis)
४४९
चारशेएकोणपन्नास
(Charsheekonpannas)
४५०
चारशेपन्नास
(Charshepannas)
४५१
चारशेएक्कावन
(Charsheekkavan)
३५२
चारशेबावन्न
(Charshebavann)
४५३
चारशेत्रेपन्न
(Charshetrepann)
४५४
चारशेचोपन्न
(Charshechopann)
४५५
चारशेपंचावन्न
(Charshepanchavann)
४५६
चारशेछप्पन्न
(Charshechappann)
४५७
चारशेसत्तावन
(Charshesatttavan)
४५८
चारशेअठ्ठावन्न
(Charsheatthavann)
४५९
चारशेएकोंसाठ
(Charsheekonsath)
४६०
चारशेसाठ
(Charshesath)
४६१
चारशेएकसष्ट
(Charsheeksasht)
४६२
चारशेबासष्ट
(Charshebasahth)
४६३
चारशेत्रेसष्ट
(Charshetresahth)
४६४
चारशेचौसष्ट
(Charshechausasht)
४६५
चारशेपासष्ट
(Charshepasaht)
४६६
चारशेसहासष्ट
(Charshesahasasaht)
४६७
चारशेसदुसष्ट
(Charshesadusasht)
४६८
चारशेअडुसष्ट
(Charsheadusasht)
४६९
चारशेएकोंसत्तर
(Charsheekonsattar)
४७०
चारशेसत्तर
(CharsheSattar)
४७१
चारशेएक्काहत्तर
(Charsheekkahattar)
४७२
चारशेशेबहात्तर
(Charshebahattar)
४७३
चारशेत्र्याहत्तर
(Charshetryahattar)
४७४
चारशेचौऱ्याहत्तर
(Charshechauryahattar)
४७५
चारशेपंच्याहत्तर
(Charshepanchyahattar)
४७६
चारशेशहात्तर
(Charsheshahyattar)
४७७
चारशेसत्त्याहत्तर
(Charshesattyahattar)
४७८
चारशेअट्ठ्याहत्तर
(Charsheatthyatat)
४७९
चारशेएकोनेंशी
(Charsheekonenshi)
४८०
चारशेशेऐंशी
(Charsheenshi)
४८१
चारशेएक्यांशी
(Charsheekkyaenshi)
४८२
चारशेब्याऐंशी
(Charshebyanshi)
४८३
चारशेत्र्याएंशी
(Charshetryanahi)
४८४
चारशेचौऱ्यांशी
(Charshechuryanshi)
४८५
चारशेपंच्याऐंशी
(Charshe panchyaenshi)
४८६
चारशेशहाऐंशी
(Charsheshahyanshi)
४८७
चारशेसत्याऐंशी
(Charsheattyanahi)
४८८
चारशेअठ्ठ्याऐंशी
(Charsheatthyanahi)
४८९
चारशेएकोणनव्वद
(Charsheekoonnavad)
४९०
चारशेनव्वद
(Charshenavvad)
४९१
चारशेएक्यांनव
(Charsheekyanav)
४९२
चारशेब्यांनव
(Charshebyanav)
४९३
चारशेत्र्यांनव
(Charshetryanav)
४९४
चारशेचौऱ्यांनव
(Charshechauryanav)
४९५
चारशेपांच्यानव
(Charshepanchyannav)
४९६
चारशेशाह्यांनव
(Charsheshahyanav)
४९७
चारशेसत्त्यांनव
(Charshesattyanav)
४९८
चारशेअठ्यांनव
(Charsheatthyannav)
४९९
चारशेनव्यांनव
(Charshenavvyanav)
५००
पाचशे
(Pachshe)

Leave a comment