८०१ ते ९०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 801 to 900 Numbers in Marathi With English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ८०१ ते ९०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत.
८०१
आठशेएक
(Athsheek)
८०२
आठशेदोन
(Athshedon)
८०३
आठशेतीन
Athsheteen)
८०४
आठशेचार
(Athshechar)
८०५
आठशेपाच
(Athshepach)
८०६
आठशेसहा
(Athshesaha)
८०७
आठशेसात
(Athshesat)
८०८
आठशेआठ
(Athsheath)
८०९
आठशेनऊ
(Athshenau)
८१०
आठशेदहा
(Athshedaha)
८११
आठशेअकरा
(Athsheakara)
८१२
आठशेबारा
(Athshebara)
८१३
आठशेतेरा
(Athshetera)
८१४
आठशेचौदा
(Athshechauda)
८१५
आठशेपंधरा
(Athshepandhra)
८१६
आठशेसोळा
(Athshesola)
८१७
आठशेसतरा
(Athshesatara)
८१८
आठशेअठरा
(Athsheathara)
८१९
आठशेएकोनविस
(Athsheekonvis)
८२०
आठशेवीस
(Athshevis)
८२१
आठशेएकवीस
(Athsheekvis)
८२२
आठशेबावीस
(Athshebavis)
८२३
आठशेतेवीस
(Athshetevis)
८२४
आठशेचोवीस
(Athshechovis)
८२५
आठशेपंचवीस
(Athshepanchvis)
८२६
आठशेसव्वीस
(Athshesavvis)
८२७
आठशेसत्तावीस
(Athshesattavis)
८२८
आठशेअठ्ठावीस
(Athsheatthavis)
८२९
आठशेएकोणतीस
(Athsheekontis)
८३०
आठशेतीस
(Athshetes)
८३१
आठशेएकतीस
(Athsheektes)
८३२
आठशेबत्तीस
(Athshebattis)
८३३
आठशेतेहतीस
(Athshetehtis)
८३४
आठशेचौतीस
(Athshechautis)
८३५
आठशेपस्तीस
(Athshepastis)
८३६
आठशेछत्तीस
(Athshechaatis)
८३७
आठशेसदोतीसी
(Athshesadotis)
८३८
आठशेअडतीस
(Athsheadatis)
८३९
आठशेएकोंचाळीस
(Athsheekonchalis)
८४०
आठशेचाळीस
(Athshechalis)
८४१
आठशेएक्केचाळीस
(Athsheekkechalis)
८४२
आठशेबेचाळीस
(Athshebechalis)
८४३
आठशेत्रेचाळीस
(Athshetrechalis)
८४४
आठशेचव्वेचाळीस
(Athshechavvechalis)
८४५
आठशेपंचेचाळीस
(Athshepanchechalis)
८४६
आठशेसेहेचाळीस
(Athshesehechalis)
८४७
आठशेसत्तेचाळीस
(Athshesattechalis)
८४८
आठशेअठ्ठेचाळीस
(Athsheatthechalis)
८४९
आठशेएकोणपन्नास
(Athsheekonpannas)
८५०
आठशेपन्नास
(Athshepannas)
८५१
आठशेएक्कावन
(Athsheekkavan)
८५२
आठशेबावन्न
(Athshebavann)
८५३
आठशेत्रेपन्न
(Athshetrepann)
८५४
आठशेचोपन्न
(Athshechopann)
८५५
आठशेपंचावन्न
(Athshepanchavann)
८५६
आठशेछप्पन्न
(Athshechappann)
८५७
आठशेसत्तावन
(Athshesatttavan)
८५८
आठशेअठ्ठावन्न
(Athsheatthavann)
८५९
आठशेएकोंसाठ
(Athsheekonsath)
८६०
आठशेसाठ
(Athshesath)
८६१
आठशेएकसष्ट
(Athsheeksasht)
८६२
आठशेबासष्ट
(Athshebasahth)
८६३
आठशेत्रेसष्ट
(Athshetresahth)
८६४
आठशेचौसष्ट
(Athshechausasht)
८६५
आठशेपासष्ट
(Athshepasaht)
८६६
आठशेसहासष्ट
(Athshesasaht)
८६७
आठशेसदुसष्ट
(Athshesadusasht)
८६८
आठशेअडुसष्ट
(Athsheadusasht)
८६९
आठशेएकोंसत्तर
(Athsheekonsattar)
८७०
आठशेसत्तर
Athshesattar)
८७१
आठशेएक्काहत्तर
(Athsheekkahattar)
८७२
आठशेशेबहात्तर
(Athshebahattar)
८७३
आठशेत्र्याहत्तर
(Athshetryahattar)
८७४
आठशेचौऱ्याहत्तर
(Athshechauryahattar)
८७५
आठशेपंच्याहत्तर
(Athshepanchyahattar)
८७६
आठशेशहात्तर
(Athsheshahyattar)
८७७
आठशेसत्त्याहत्तर
(Athshesattyahattar)
८७८
आठशेअट्ठ्याहत्तर
(Athsheatthyatat)
८७९
आठशेएकोनेंशी
(Athsheekonenshi)
८८०
आठशेऐंशी
(Athsheenshi)
८८१
आठशेएक्याएंशी
(Athsheekkyaenshi)
८८२
आठशेब्याऐंशी
(Athshebyanshi)
८८३
, आठशेत्र्याएंशी
(Athshetryaenshi)
८८४
आठशेचौऱ्यांशी
(Athshechuryanshi)
८८५
आठशेपंच्याऐंशी
(Athshepanchyaenshi)
८८६
आठशेशहाऐंशी
(Athsheshahyanshi)
८८७
आठशेऐंशी
(Athsheattyanahi)
८८८
आठशेअठ्ठ्याऐंशी
(Athsheatthyanahi)
८८९
आठशेएकोणनव्वद
(Athsheekoonnavad)
८९०
आठशेनव्वद
(Athshenavvad)
८९१
आठशेएक्यांनव
(Athsheekyanav)
८९२
आठशेब्यांनव
(Athshebyanav)
८९३
आठशेत्र्यांनव
(Athshetryanav)
८९४
आठशेचौऱ्यांनव
(Athshechauryanav)
८९५
आठशेपांच्यानव
(Athshepanchyannav)
८९६
आठशेशाह्यांनव
(Athsheshahyanav)
८९७
आठशेसत्त्यांनव
(Athshesattyanav)
८९८
आठशेअठ्यांनव
(Athsheatthyannav)
८९९
आठशेनव्यांनव
(Athshenavvyanav)
९००
नऊशे
(Naushe)

Leave a comment