७०१ ते ८०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 701 to 800 Numbers in Marathi With English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ७०१ ते ८०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत.
७०१
सातशेएक
(Satsheek)
७०२
सातशेदोन
(Satshedon)
७०३
सातशेतीन
Satsheteen)
७०४
सातशेचार
(Satshechar)
७०५
सातशेपाच
(Satshepach)
७०६
सातशेसहा
(Satshesaha)
७०७
सातशेसात
(Satshesat)
७०८
सातशेआठ
(Satsheath)
७०९
सातशेनऊ
(Satshenau)
७१०
सातशेदहा
(Satshedaha)
७११
सातशेअकरा
(Satsheakara)
७१२
सातशेबारा
(Satshebara)
७१३
सातशेतेरा
(Satshetera)
७१४
सातशेचौदा
(Satshechauda)
७१५
सातशेपंधरा
(Satshepandhra)
७१६
सातशेसोळा
(Satshesola)
७१७
सातशेसतरा
(Satshesatara)
७१८
सातशेअठरा
(Satsheathara)
७१९
सातशेएकोनविस
(Satsheekonvis)
७२०
सातशेवीस
(Satshevis)
७२१
सातशेएकवीस
(Satsheekvis)
७२२
सातशेबावीस
(Satshebavis)
७२३
सातशेतेवीस
(Satshetevis)
७२४
सातशेचोवीस
(Satshechovis)
७२५
सातशेपंचवीस
(Satshepanchvis)
७२६
सातशेसव्वीस
(Satshesavvis)
७२७
सातशेसत्तावीस
(Satshesattavis)
७२८
सातशेअठ्ठावीस
(Satsheatthavis)
७२९
सातशेएकोणतीस
(Satsheekontis)
७३०
सातशेतीस
(Satshetes)
७३१
सातशेएकतीस
(Satsheektes)
७३२
सातशेबत्तीस
(Satshebattis)
७३३
सातशेतेहतीस
(Satshetehtis)
७३४
सातशेचौतीस
(Satshechautis)
७३५
सातशेपस्तीस
(Satshepastis)
७३६
सातशेछत्तीस
(Satshechaatis)
७३७
सातशेसदोतीसी
(Satshesadotis)
७३८
सातशेअडतीस
(Satsheadatis)
७३९
सातशेएकोंचाळीस
(Satsheekonchalis)
७४०
सातशेचाळीस
(Satshechalis)
७४१
सातशेएक्केचाळीस
(Satsheekkechalis)
७४२
सातशेबेचाळीस
(Satshebechalis)
७४३
सातशेत्रेचाळीस
(Satshetrechalis)
७४४
सातशेचव्वेचाळीस
(Satshechavvechalis)
७४५
सातशेपंचेचाळीस
(Satshepanchechalis)
७४६
सातशेसेहेचाळीस
(Satshesehechalis)
७४७
सातशेसत्तेचाळीस
(Satshesattechalis)
७४८
सातशेअठ्ठेचाळीस
(Satsheatthechalis)
७४९
सातशेएकोणपन्नास
(Satsheekonpannas)
७५०
सातशेपन्नास
(Satshepannas)
७५१
सातशेएक्कावन
(Satsheekkavan)
७५२
सातशेबावन्न
(Satshebavann)
६५३
सातशेत्रेपन्न
(Satshetrepann)
७५४
सातशेचोपन्न
(Satshechopann)
७५५
सातशेपंचावन्न
(Satshepanchavann)
७५६
सातशेछप्पन्न
(Satshechappann)
७५७
सातशेसत्तावन
(Satshesatttavan)
७५८
सातशेअठ्ठावन्न
(Satsgeatthavann)
७५९
सातशेएकोंसाठ
(Satsheekonsath)
७६०
सातशेसाठ
(Satshesath)
७६१
सातशेएकसष्ट
(Satsheeksasht)
७६२
सातशेबासष्ट
(Satshebasahth)
७६३
सातशेत्रेसष्ट
(Satshetresahth)
७६४
सातशेचौसष्ट
(Satshechausasht)
७६५
सातशेपासष्ट
(Satshepasaht)
७६६
सातशेसहासष्ट
(Satshesahasasaht)
७६७
सातशेसदुसष्ट
(Satshesadusasht)
७६८
सातशेअडुसष्ट
(Satsheadusasht)
७६९
सातशेएकोंसत्तर
(Satsheekonsattar)
७७०
सातशेसत्तर
Satsheesattar)
७७१
सातशेएक्काहत्तर
(Satsheekkahattar)
७७२
सातशेशेबहात्तर
(Satshebahattar)
७७३
सातशेत्र्याहत्तर
(Satshetryahattar)
७७४
सातशेचौऱ्याहत्तर
(Satshechauryahattar)
७७५
सातशेपंच्याहत्तर
(Satshepanchyahattar)
७७६
सातशेशहात्तर
(Satsheshahyattar)
७७७
सातशेसत्त्याहत्तर
(Satshesattyahattar)
७७८
सातशेअट्ठ्याहत्तर
(Satsheatthyatat)
७७९
सातशेएकोनेंशी
(Satsheekonenshi)
७८०
सातशेशेऐंशी
(Satsheenshi)
७८१
सातशेएक्याएंशी
(Satsheekkyaenshi)
७८२
सातशेब्याऐंशी
(Satshebyanshi)
७८३
सातशेत्र्याएंशी
(Satshetryaenshi)
७८४
सातशेचौऱ्यांशी
(Satshechuryanshi)
७८५
सातशेपंच्याऐंशी
( Satshepanchyaenshi)
७८६
सातशेशहाऐंशी
(Satsheshahyanshi)
७८७
सत्याऐंशी
(Satsheattyanahi)
७८८
सातशेअठ्ठ्याऐंशी
(Satsheatthyanahi)
७८९
सातशेएकोणनव्वद
(Satsheekoonnavad)
७९०
सातशेनव्वद
(Satshenavvad)
७९१
सातशेएक्यांनव
(Satsheekyanav)
७९२
सातशेब्यांनव
(Satshebyanav)
७९३
सातशेत्र्यांनव
(Satshetryanav)
७९४
सातशेचौऱ्यांनव
(Satshechauryanav)
७९५
सातशेपांच्यानव
(Satshepanchyannav)
७९६
सातशेशाह्यांनव
(Satsheshahyanav)
७९७
सातशेसत्त्यांनव
(Satshesattyanav)
७९८
सातशेअठ्यांनव
(Satsheatthyannav)
७९९
सातशेनव्यांनव
(Satshenavvyanav)
८००
आठशे
(Athshe)

Leave a comment