५०१ ते ६०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 501 to 600 Numbers in Marathi With English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ४०१ ते ५०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत.
५०१
पाचशेएक
(Pachsheek)
५०२
पाचशेदोन
(Pachshedon)
५०३
पाचशेतीन
Pachsheteen)
५०४
पाचशेचार
(Pachshechar)
५०५
पाचशेपाच
(Pachshepach)
५०६
पाचशेसहा
(Pachshesaha)
५०७
पाचशेसात
(Pachshesat)
५०८
पाचशेआठ
(Pachsheath)
५०९
पाचशेनऊ
(Pachshenau)
५१०
पाचशेदहा
(Pachshedaha)
५११
पाचशेअकरा
(Pachsheakara)
५१२
पाचशेबारा
(Pachshebara)
५१३
पाचशेतेरा
(Pachshetera)
५१४
पाचशेचौदा
(Pachshechauda)
५१५
पाचशेपंधरा
(Pachshepandhra)
५१६
पाचशेसोळा
(Pachshesola)
५१७
पाचशेसतरा
(Pachshesatara)
५१८
पाचशेअठरा
(Pachsheathara)
५१९
पाचशेएकोनविस
(Pachsheekonvis)
५२०
पाचशेवीस
(Pachshevis)
५२१
पाचशेएकवीस
(Pachsheekvis)
५२२
पाचशेबावीस
(Charshebavis)
५२३
पाचशेतेवीस
(Pachshetevis)
५२४
पाचशेचोवीस
(Pachshetevis)
५२५
पाचशेपंचवीस
(Pachshepanchvis)
५२६
पाचशेसव्वीस
(Pachshesavvis)
५२७
पाचशेसत्तावीस
(Pachshesattavis)
५२८
पाचशेअठ्ठावीस
(Pachsheatthavis)
५२९
पाचशेएकोणतीस
(Pachsheekontis)
५३०
पाचशेतीस
(Pachshetes)
५३१
पाचशेएकतीस
(Pachsheektes)
५३२
पाचशेबत्तीस
(Pachshebattis)
५३३
पाचशेतेहतीस
(Pachshetehtis)
५३४
पाचशेचौतीस
(Pachshechautis)
५३५
पाचशेपस्तीस
(Pachshepastis)
५३६
पाचशेछत्तीस
(Pachshechaatis)
५३७
पाचशेसदोतीसी
(Pachshesadotis)
५३८
पाचशेअडतीस
(Pachsheadatis)
५३९
पाचशेएकोंचाळीस
(Pachsheekonchalis)
५४०
पाचशेचाळीस
(Pachshechalis)
५४१
पाचशेएक्केचाळीस
(Pachsheekkechalis)
५४२
पाचशेबेचाळीस
(Pachshebechalis)
५४३
पाचशेत्रेचाळीस
(Pachshetrechalis)
५४४
पाचशेचव्वेचाळीस
(Pachshechavvechalis)
५४५
पाचशेपंचेचाळीस
(Pachshepanchechalis)
५४६
पाचशेसेहेचाळीस
(Pachshesehechalis)
५४७
पाचशेसत्तेचाळीस
(Pachshesattechalis)
५४८
पाचशेअठ्ठेचाळीस
(Pachsheatthechalis)
५४९
पाचशेएकोणपन्नास
(Pachsheekonpannas)
५५०
पाचशेपन्नास
(Pachshepannas)
५५१
पाचशेएक्कावन
(Pachsheekkavan)
५५२
पाचशेबावन्न
(Pachshebavann)
५५३
पाचशेत्रेपन्न
(Pachshetrepann)
५५४
पाचशेचोपन्न
(Pachshechopann)
५५५
पाचशेपंचावन्न
(Pachshepanchavann)
५५६
पाचशेछप्पन्न
(Pachshechappann)
५५७
पाचशेसत्तावन
(Pachshesatttavan)
५५८
पाचशेअठ्ठावन्न
(Pachsheatthavann)
५५९
पाचशेएकोंसाठ
(Pachsheekonsath)
५६०
पाचशेसाठ
(Pachshesath)
५६१
पाचशेएकसष्ट
(Pachsheeksasht)
५६२
पाचशेबासष्ट
(Pachshebasahth)
५६३
पाचशेत्रेसष्ट
(Pachshetresahth)
५६४
पाचशेचौसष्ट
(Pachshechausasht)
५६५
पाचशेपासष्ट
(Pachshepasaht)
५६६
पाचशेसहासष्ट
(Pachshesahasasaht)
५६७
पाचशेसदुसष्ट
(Pachshesadusasht)
५६८
पाचशेअडुसष्ट
(Pachsheadusasht)
५६९
पाचशेएकोंसत्तर
(Pachsheekonsattar)
५७०
पाचशेसत्तर
(PachsheSattar)
५७१
पाचशेएक्काहत्तर
(Pachsheekkahattar)
५७२
पाचशेशेबहात्तर
(Pachshebahattar)
५७३
पाचशेत्र्याहत्तर
(Pachshetryahattar)
५७४
पाचशेचौऱ्याहत्तर
(Pachshechauryahattar)
५७५
पाचशेपंच्याहत्तर
(Pachshepanchyahattar)
५७६
पाचशेशहात्तर
(Pachsheshahyattar)
५७७
पाचशेसत्त्याहत्तर
(Pachshesattyahattar)
५७८
पाचशेअट्ठ्याहत्तर
(Pachsheatthyatat)
५७९
पाचशेएकोनेंशी
(Pachsheekonenshi)
५८०
पाचशेशेऐंशी
(Pachsheenshi)
५८१
पाचशेएक्यांशी
(Pachsheekkyaenshi)
५८२
पाचशेब्याऐंशी
(Pachshebyanshi)
५८३
पाचशेत्र्याएंशी
(Pachshetryanahi)
५८४
पाचशेचौऱ्यांशी
(Pachshechuryanshi)
५८५
पाचशेपंच्याऐंशी
( Pachshepanchyaenshi)
५८६
पाचशेशहाऐंशी
(Pachsheshahyanshi)
५८७
पाचशेसत्याऐंशी
(Pachsheattyanahi)
५८८
पाचशेअठ्ठ्याऐंशी
(Pachsheatthyanahi)
५८९
पाचशेएकोणनव्वद
(Pachsheekoonnavad)
५९०
पाचशेनव्वद
(Pachshenavvad)
५९१
पाचशेएक्यांनव
(Pachsheekyanav)
५९२
पाचशेब्यांनव
(Pachshebyanav)
५९३
पाचशेत्र्यांनव
(Pachshetryanav)
५९४
पाचशेचौऱ्यांनव
(Pachshechauryanav)
५९५
पाचशेपांच्यानव
(Pachshepanchyannav)
५९६
पाचशेशाह्यांनव
(Pachsheshahyanav)
५९७
पाचशेसत्त्यांनव
(Pachshesattyanav)
५९८
पाचशेअठ्यांनव
(Pachsheatthyannav)
५९९
पाचशेनव्यांनव
(Pachshenavvyanav)
६००
सहाशे
(Sahashe)

Leave a comment