Marathi Meaning: You Used To Say Something But Now Let’s Go And Tell It Sometime

You Used To Say Something But Now Let’s Go And Tell It Sometime

या वाक्याचा अर्थ समजण्यासाठी आपण याला दोन भागांमध्ये फोडून त्यांचा अर्थ समजून घेऊ.


You Used To Say Something – या वाक्याचा अर्थ ‘आपण काहीतरी म्हणायचो‘ असा होतो.

But Now Let’s Go And Tell It Sometime – या वाक्याचा अर्थ ‘पण आता जाऊद्यात, आपण कधीतरी सांगूयात‘ असा होतो.

दोन्ही वाक्यांना जोडून  ‘आपण काहीतरी म्हणायचो पण आता जाऊद्यात, आपण कधीतरी सांगूयात’ असा अर्थ तयार होतो.


Leave a Comment