Music

4/Music/grid-big

Nature

3/Nature/grid-small

Fashion

3/Fashion/grid-small

Sponsor

AD BANNER

Extra Ads

AD BANNER

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Slider

5/random/slider

लेबल

Labels

Technology

3/Technology/post-list

Popular Posts

२०१ ते ३०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 201 to 300 Numbers in Marathi With English Pronunciationखालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही २०१ ते ३०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत.
२०१
दोनशेएक
(Donsheek)
२०२
दोनशेदोन
(Donshedon)
२०३
दोनशेतीन
(Donsheteen)
२०४
दोनशेचार
(Donshechar)
१०५
दोनशेपाच
(Donshepach)
२०६
दोनशेसहा
(Donshesaha)
२०७
दोनशेसात
(Donshesat)
२०८
दोनशेआठ
(Donsheath)
२०९
दोनशेनऊ
(Donshenau)
२१०
दोनशेदहा
(Donshedaha)
२११
दोनशेअकरा
(Donsheakara)
२१२
दोनशेबारा
(Donshebara)
२१३
दोनशेतेरा
(Donshetera)
२१४
दोनशेचौदा
(Donshechauda)
२१५
दोनशेपंधरा
(Donshepandhra)
२१६
दोनशेसोळा
(Donshesola)
२१७
दोनशेसतरा
(Donshesatara)
२१८
दोनशेअठरा
(Donsheathara)
२१९
दोनशेएकोनविस
(Donsheekonvis)
२२०
दोनशेवीस
(Donshevis)
२२१
दोनशेएकवीस
(Donsheekis)
२२२
दोनशेबावीस
(Donshebavis)
२२३
दोनशेतेवीस
(Donshetevis)
२२४
दोनशेचोवीस
(Donshetevis)
२२५
दोनशेपंचवीस
(Donshepachvis)
२२६
दोनशेसव्वीस
(Donshesavvis)
२२७
दोनशेसत्तावीस
(Donshesattavis)
२२८
दोनशेअठ्ठावीस
(Donsheatthavis)
२२९
दोनशेएकोणतीस
(Donsheekontis)
२३०
दोनशेतीस
(Donshetes)
२३१
दोनशेएकतीस
(Donsheektes)
२३२
दोनशेबत्तीस
(Donshebattis)
२३३
दोनशेतेहतीस
(Donshetehtis)
२३४
दोनशेचौतीस
(Donshechautis)
२३५
दोनशेपस्तीस
(Donshepastis)
२३६
दोनशेछत्तीस
(Donshechaatis)
२३७
दोनशेसदोतीसी
(Donshesadotis)
२३८
दोनशेअडतीस
(Donsheadatis)
२३९
दोनशेएकोंचाळीस
(Donsheekonchalis)
२४०
दोनशेचाळीस
(Donshechalis)
२४१
दोनशेएक्केचाळीस
(Donsheekkechalis)
२४२
दोनशेबेचाळीस
(Donshebechalis)
२४३
दोनशेत्रेचाळीस
(Donshetrechalis)
२४४
दोनशेचव्वेचाळीस
(Donshechavvechalis)
२४५
दोनशेपंचेचाळीस
(Donshepanchechalis)
२४६
दोनशेसेहेचाळीस
(Donshesehechalis)
२४७
दोनशेसत्तेचाळीस
(Donshesattechalis)
२४८
दोनशेअठ्ठेचाळीस
(Donsheatthechalis)
२४९
दोनशेएकोणपन्नास
(Donsheekonpannas)
२५०
दोनशेपन्नास
(Donshepannas)
२५१
दोनशेएक्कावन्न
(Donsheekkavann
२५२
दोनशेबावन्न
(Donshebavann)
२५३
दोनशेत्रेपन्न
(Donshetrepann)
२५४
दोनशेचोपन्न
(Donshechopann)
२५५
दोनशेपंचावन्न
(Donshepanchavvann)
२५६
दोनशेछप्पन्न
(Donshechhapann)
२५७
दोनशेसत्तावन
(Donshesattavann)
२५८
दोनशेअठ्ठावन्न
(Donsheatthavann)
२५९
दोनशेएकोंसाठ
(Donsheekonsath)
२६०
दोनशेसाठ
(Donshesath)
२६१
दोनशेएकसष्ट
(Donsheeksat)
२६२
दोनशेबासष्ट
(Donshebasasht)
२६३
दोनशेत्रेसष्ट
(Donshetresath)
२६४
दोनशेचौसष्ट
(Donshechausat)
२६५
दोनशेपासष्ट
(Donshepasath)
२६६
दोनशेसहासष्ट
(Donshesahasasht)
२६७
दोनशेसदुसष्ट
(Donsheadusasht)
२६८
दोनशेअडुसष्ट
(Donsheadusasht)
२६९
दोनशेएकोंसत्तर
(Donsheekonsattar)
२७०
दोनशेसत्तर
(Donshesattar)
२७१
दोनशेएक्काहत्तर
(Eksheekkahattar)
२७२
दोनशेबहात्तर
(Ekshebahattar)
२७३
दोनशेत्र्याहत्तर
(Ekshetryahattar)
२७४
दोनशेचौऱ्याहत्तर
(Ekshechauryahattar)
२७५
दोनशेपंच्याहत्तर
(Ekshepanchyahattar)
२७६
दोनशेशहात्तर
(Eksheshahyattar)
२७७
दोनशेसत्त्याहत्तर
(Ekshesattyahattar)
२७८
दोनशेअट्ठ्याहत्तर
(Eksheatthyatat)
२७९
दोनशेएकोनेंशी
(Eksheekonenshi)
२८०
दोनशेऐंशी
(Eksheenshi)
२८१
दोनशेएक्यांशी
(Donsheekkyaenshi)
२८२
दोनशेब्याऐंशी
(Donshebyaenshi)
२८३
दोनशेत्र्याएंशी
(Donshetryaenshi)
२८४
दोनशेचौऱ्यांशी
(Donshechauryaenshi)
२८५
दोनशेपंच्याऐंशी
(Donshepanchyaenshi)
२८६
दोनशेशहाऐंशी
(Donsheshahyaenshi)
२८७
दोनशेसत्याऐंशी
(Donshesattyaenahi)
२८८
दोनशेअठ्ठ्याऐंशी
(Donsheatthyaenshi)
२८९
दोनशेएकोणनव्वद
(Donsheekonavvad)
२९०
दोनशेनव्वद
(Donshenavvad)
२९१
दोनशेएक्यांनव
(Donsheekyannav)
२९२
दोनशेब्यांनव
(Donshebyannav)
२९३
दोनशेत्र्यांनव
(Donshetryannav)
२९४
दोनशेचौऱ्यांनव
(Donshechauryannav)
२९५
दोनशेपंच्यानव
(Donshepanchyannav)
२९६
दोनशेशाह्यांनव
(Donsheshahyannav)
२९७
दोनशेसत्त्यांनव
(Donshesattyannav)
२९८
दोनशेअठ्यांनव
(Donsheatthyannav)
२९९
दोनशेनव्यांनव
(Donshenavvyannav)
३००
तीनशे
(Tinshe)
Prajakta Jadhav
नमस्कार, माझे नाव प्राजक्ता, मी २३ वर्षांची असून शब्दक्षर या साईट वर मी सध्या माझा वेळ देऊन लोकांना आवडतील अशा पोस्ट नेहमी लिहीत असते.

Related Posts

टिप्पणी पोस्ट करा