३०१ ते ४०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 301 to 400 Numbers in Marathi With English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ३०१ ते ४०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत.
३०१
तीनशेएक
(Teensheek)
३०२
तीनशेदोन
(Teenshedon)
३०३
तीनशेतीन
Teensheteen)
३०४
तीनशेचार
(Teenshechar)
३०५
तीनशेपाच
(Teenshepach)
३०६
तीनशेसहा
(Teenshesaha)
३०७
तीनशेसात
(Teenshesat)
३०८
तीनशेआठ
(Teensheath)
३०९
तीनशेनऊ
(Teenshenau)
३१०
तीनशेदहा
(Teenshedaha)
३११
तीनशेअकरा
(Teensheakara)
३१२
तीनशेबारा
(Teenshebara)
३१३
तीनशेतेरा
(Teenshetera)
३१४
तीनशेचौदा
(Teenshechauda)
३१५
तीनशेपंधरा
(Teenshepandhra)
३१६
तीनशेसोळा
(Teenshesola)
३१७
तीनशेसतरा
(Teenshesatara)
३१८
तीनशेअठरा
(Teensheathara)
३१९
तीनशेएकोनविस
(Teensheekonvis)
३२०
तीनशेवीस
(Teenshevis)
३२१
तीनशेएकवीस
(Teensheekvis)
३२२
तीनशेबावीस
(Teenshebavis)
३२३
तीनशेतेवीस
(Teenshetevis)
३२४
तीनशेचोवीस
(Teenshetevis)
३२५
तीनशेपंचवीस
(Teenshepachvis)
३२६
तीनशेसव्वीस
(Teenshesavvis)
३२७
तीनशेसत्तावीस
(Teenshesattavis)
३२८
तीनशेअठ्ठावीस
(Teensheatthavis)
३२९
तीनशेएकोणतीस
(Teensheekontis)
३३०
तीनशेतीस
(Teenshetes)
३३१
तीनशेएकतीस
(Teensheektes)
३३२
तीनशेबत्तीस
(Teenshebattis)
३३३
तीनशेतेहतीस
(Teenshetehtis)
३३४
तीनशेचौतीस
(Teenshechautis)
३३५
तीनशेपस्तीस
(Teenshepastis)
३३६
तीनशेछत्तीस
(Teenshechaatis)
३३७
तीनशेसदोतीसी
(Teenshesadotis)
३३८
तीनशेअडतीस
(Teensheadatis)
३३९
तीनशेएकोंचाळीस
(Teensheekonchalis)
३४०
तीनशेचाळीस
(Teenshechalis)
३४१
तीनशेएक्केचाळीस
(Teensheekkechalis)
३४२
तीनशेबेचाळीस
(Teenshebechalis)
३४३
तीनशेत्रेचाळीस
(Teenshetrechalis)
३४४
तीनशेचव्वेचाळीस
(Teenshechavvechalis)
३४५
तीनशेपंचेचाळीस
(Teenshepanchechalis)
३४६
तीनशेसेहेचाळीस
(Teenshesehechalis)
३४७
तीनशेसत्तेचाळीस
(Teenshesattechalis)
३४८
तीनशेअठ्ठेचाळीस
(Teensheatthechalis)
३४९
तीनशेएकोणपन्नास
(Teensheekonpannas)
३५०
तीनशेपन्नास
(Teenshepannas)
३५१
तीनशेएक्कावन
(Teensheekkavan)
३५२
तीनशेबावन्न
(Teenshebavann)
३५३
तीनशेत्रेपन्न
(Teenshetrepann)
३५४
तीनशेचोपन्न
(Teenshechopann)
३५५
तीनशेपंचावन्न
(Teenshepanchavann)
३५६
तीनशेछप्पन्न
(Teenshechappann)
३५७
तीनशेसत्तावन
(Teenshesatttavan)
३५८
तीनशेअठ्ठावन्न
(Teensheatthavann)
३५९
तीनशेएकोंसाठ
(Teensheekonsath)
३६०
तीनशेसाठ
(Teenshesath)
३६१
तीनशेएकसष्ट
(Teensheeksasht)
३६२
तीनशेबासष्ट
(Teenshebasahth)
३६३
तीनशेत्रेसष्ट
(Teenshetresahth)
३६४
तीनशेचौसष्ट
(Teenshechausasht)
३६५
तीनशेपासष्ट
(Teenshepasaht)
३६६
तीनशेसहासष्ट
(Teenshesahasasaht)
३६७
तीनशेसदुसष्ट
(Teenshesadusasht)
३६८
तीनशेअडुसष्ट
(Teensheadusasht)
३६९
तीनशेएकोंसत्तर
(Teensheekonsattar)
३७०
तीनशेसत्तर
(TeensheSattar)
३७१
तीनशेएक्काहत्तर
(Teensheekkahattar)
३७२
तीनशेशेबहात्तर
(Teenshebahattar)
३७३
तीनशेत्र्याहत्तर
(Teenshetryahattar)
३७४
तीनशेचौऱ्याहत्तर
(Teenshechauryahattar)
३७५
तीनशेपंच्याहत्तर
(Teenshepanchyahattar)
३७६
तीनशेशहात्तर
(Teensheshahyattar)
३७७
तीनशेसत्त्याहत्तर
(Teenshesattyahattar)
३७८
तीनशेअट्ठ्याहत्तर
(Teensheatthyatat)
३७९
तीनशेएकोनेंशी
(Teensheekonenshi)
३८०
तीनशेशेऐंशी
(Teensheenshi)
३८१
तीनशेएक्यांशी
(Teensheekkyaenshi)
३८२
तीनशेब्याऐंशी
(Teenshebyanshi)
३८३
तीनशेत्र्याएंशी
(Teenshetryanahi)
३८४
तीनशेचौऱ्यांशी
(Teenshechuryanshi)
३८५
तीनशेपंच्याऐंशी
(Teenshe panchyaenshi)
३८६
तीनशेशहाऐंशी
(Teensheshahyanshi)
३८७
तीनशेसत्याऐंशी
(Teensheattyanahi)
३८८
तीनशेअठ्ठ्याऐंशी
(Teensheatthyanahi)
३८९
तीनशेएकोणनव्वद
(Teensheekoonnavad)
३९०
तीनशेनव्वद
(Teenshenavvad)
३९१
तीनशेएक्यांनव
(Teensheekyanav)
३९२
तीनशेब्यांनव
(Teenshebyanav)
३९३
तीनशेत्र्यांनव
(Teenshetryanav)
३९४
तीनशेचौऱ्यांनव
(Teenshechauryanav)
३९५
तीनशेपांच्यानव
(Teenshepanchyannav)
३९६
तीनशेशाह्यांनव
(Teensheshahyanav)
३९७
तीनशेसत्त्यांनव
(Teenshesattyanav)
३९८
तीनशेअठ्यांनव
(Teensheatthyannav)
३९९
तीनशेनव्यांनव
(Teenshenavvyanav)
४००
चारशे
(Charshe)

Leave a comment