९०१ ते १००० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 901 to 1000 Numbers in Marathi With English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ९०१ ते १००० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत.
९०१
नऊशेएक
(Nausheek)
९०२
नऊशेदोन
(Naushedon)
९०३
नऊशेतीन
Nausheteen)
९०४
नऊशेचार
(Naushechar)
९०५
नऊशेपाच
(Naushepach)
९०६
नऊशेसहा
(Naushesaha)
९०७
नऊशेसात
(Naushesat)
९०८
नऊशेआठ
(Nausheath)
९०९
नऊशेनऊ
(Naushenau)
९१०
नऊशेदहा
(Naushedaha)
९११
नऊशेअकरा
(Nausheakara)
९१२
नऊशेबारा
(Naushebara)
९१३
नऊशेतेरा
(Naushetera)
९१४
नऊशेचौदा
(Naushechauda)
९१५
नऊशेपंधरा
(Naushepandhra)
९१६
नऊशेसोळा
(Naushesola)
९१७
नऊशेसतरा
(Naushesatara)
९१८
नऊशेअठरा
(Nausheathara)
९१९
नऊशेएकोनविस
(Nausheekonvis)
९२०
नऊशेवीस
(Naushevis)
९२१
नऊशेएकवीस
(Nausheekvis)
९२२
नऊशेबावीस
(Naushebavis)
९२३
नऊशेतेवीस
(Naushetevis)
९२४
नऊशेचोवीस
(Naushechovis)
९२५
नऊशेपंचवीस
(Naushepanchvis)
९२६
नऊशेसव्वीस
(Naushesavvis)
९२७
नऊशेसत्तावीस
(Naushesattavis)
९२८
नऊशेअठ्ठावीस
(Nausheatthavis)
९२९
नऊशेएकोणतीस
(Nausheekontis)
९३०
नऊशेतीस
(Naushetes)
९३१
नऊशेएकतीस
(Naushetes)
९३२
नऊशेबत्तीस
(Naushebattis)
९३३
नऊशेतेहतीस
(Naushetehtis)
९३४
नऊशेचौतीस
(Naushechautis)
९३५
नऊशेपस्तीस
(Naushepastis)
९३६
नऊशेछत्तीस
(Naushechaatis)
९३७
नऊशेसदोतीसी
(Naushesadotis)
९३८
नऊशेअडतीस
(Nausheadatis)
८३९
नऊशेएकोंचाळीस
(Nausheekonchalis)
८४०
नऊशेचाळीस
(Naushechalis)
८४१
नऊशेएक्केचाळीस
(Nausheekkechalis)
९४२
नऊशेबेचाळीस
(Naushebechalis)
९४३
नऊशेत्रेचाळीस
(Naushetrechalis)
९४४
नऊशेचव्वेचाळीस
(Naushechavvechalis)
९४५
नऊशेपंचेचाळीस
(Naushepanchechalis)
९४६
नऊशेसेहेचाळीस
(Naushesehechalis)
९४७
नऊशेसत्तेचाळीस
(Naushesattechalis)
९४८
नऊशेअठ्ठेचाळीस
(Nausheatthechalis)
९४९
नऊशेएकोणपन्नास
(Nausheekonpannas)
९५०
नऊशेपन्नास
(Naushepannas)
९५१
नऊशेएक्कावन
(Nausheekkavan)
९५२
नऊशेबावन्न
(Naushebavann)
९५३
नऊशेत्रेपन्न
(Naushetrepann)
९५४
नऊशेचोपन्न
(Naushechopann)
९५५
नऊशेआठशेपंचावन्न
(Naushepanchavann)
९५६
नऊशेछप्पन्न
(Naushechappann)
९५७
नऊशेसत्तावन
(Naushesatttavan)
९५८
नऊशेअठ्ठावन्न
(Nausheatthavann)
९५९
नऊशेएकोंसाठ
(Nausheekonsath)
९६०
नऊशेसाठ
(Naushesath)
९६१
नऊशेएकसष्ट
(Nausheeksasht)
९६२
नऊशेबासष्ट
(Naushebasahth)
९६३
नऊशेत्रेसष्ट
(Naushetresahth)
९६४
नऊशेचौसष्ट
(Naushechausasht)
९६५
नऊशेपासष्ट
(Naushepasaht)
९६६
नऊशेसहासष्ट
(Naushesasaht)
९६७
नऊशेसदुसष्ट
(Naushesadusasht)
९६८
नऊशेअडुसष्ट
(Nausheadusasht)
९६९
नऊशेएकोंसत्तर
(Nausheekonsattar)
९७०
नऊशेसत्तर
Naushesattar)
९७१
नऊशेएक्काहत्तर
(Nausheekkahattar)
९७२
नऊशेशेबहात्तर
(Naushebahattar)
९७३
नऊशेत्र्याहत्तर
(Naushetryahattar)
९७४
नऊशेचौऱ्याहत्तर
(Naushechauryahattar)
९७५
नऊशेपंच्याहत्तर
(Naushepanchyahattar)
९७६
नऊशेशहात्तर
(Nausheshahyattar)
९७७
नऊशेसत्त्याहत्तर
(Naushesattyahattar)
९७८
नऊशेअट्ठ्याहत्तर
(Nausheatthyatat)
९७९
नऊशेएकोनेंशी
(Nausheekonenshi)
९८०
नऊशेऐंशी
(Nausheenshi)
९८१
नऊशेएक्याएंशी
(Nausheekyaenshi)
९८२
नऊशेब्याऐंशी
(Naushebyenshi)
९८३
नऊशेत्र्याएंशी
(Naushetryaenshi)
९८४
नऊशेचौऱ्यांशी
(Naushechuryenshi)
९८५
नऊशेपंच्याऐंशी
(Naushepanchyaenshi)
९८६
नऊशेशहाऐंशी
(Nausheshahyenshi)
९८७
नऊशेसत्याऐंशी
(Naushesattyenshi)
९८८
नऊशेअठ्ठ्याऐंशी
(Nausheathyaenshi)
९८९
नऊशेएकोणनव्वद
(Nausheekoonnavad)
९९०
नऊशेनव्वद
(Naushenavvad)
९९१
नऊशेएक्यांनव
(Nausheekyanav)
९९२
नऊशेब्यांनव
(Naushebyanav)
९९३
नऊशेत्र्यांनव
(Naushetryanav)
९९४
नऊशेचौऱ्यांनव
(Naushechauryanav)
९९५
नऊशेपांच्यानव
(Naushepanchyannav)
९९६
नऊशेशाह्यांनव
(Nausheshahyanav)
९९७
नऊशेसत्त्यांनव
(Naushesattyanav)
९९८
नऊशेअठ्यांनव
(Nausheatthyannav)
९९९
नऊशेनव्यांनव
(Naushenavvyanav)
१०००
एकहजार
(Ekhazar)

Leave a comment