१ ते १०० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 1 to 100 Numbers in Marathi with English Pronunciation

मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी

नमस्कार मित्रांनो या पोस्टमध्ये आम्ही मराठी (देवनागरी) मध्ये मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी संख्या मराठी व त्याबरोबरच 1 ते 100 इंग्रजी संख्या व त्यांचे उच्चार अशा दोन्ही भाषांमध्ये एकत्र करून त्यांचा चार्ट च्या स्वरूपात मांडले आहे, ज्याने करून संख्या व अक्षरी संख्या समजण्यास सोयीस्कर व्हावे.


१ ते १० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 1 to 10 Numbers in Marathi/english with words

इंग्रजी
अंक
(English)
इंग्रजी उच्चार
(English
Pronun-
ciation)
मराठी
अंक
(Marathi)
मराठी-इंग्रजी
उच्चार
(Marathi-
english
Pronun-
ciation)
1 One एक (Ek)
2 Two दोन (Don)
3 Three तीन (Tīn)
4 Four चार (Chār)
5 Five पाच (Pāch)
6 Six सहा (Sahā)
7 Seven सात (Sāt)
8 Eight आठ (Āth)
9 Nine नऊ (Naū)
10 ten १० दहा (Dahā)

११ ते २० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 11 to 20 Numbers in Marathi/english with words

इंग्रजी
अंक
(English)
इंग्रजी उच्चार
(English
Pronun-
ciation)
मराठी
अंक
(Marathi)
मराठी-इंग्रजी
उच्चार
(Marathi-
english
Pronun-
ciation)
11 Eleven ११ अकरा (Akrā)
12 Twelve १२ बारा (bārā)
13 Thirteen १३ तेरा (Terā)
14 Fourteen १४ चौदा (Chaudā)
15 Fifteen १५ पंधरा (Pandharā)
16 Sixteen १६ सोळा (Solā)
17 Seventeen १७ सतरा (Satra)
18 Eighteen १८ अठरा (Athara)
19 Nineteen १९ एकोणीस (ekonis)
20 Twenty २० वीस (vis)

२१ ते ३० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 21 to 30 Numbers in Marathi/english with words

इंग्रजी
अंक
(English)
इंग्रजी उच्चार
(English
Pronun-
ciation)
मराठी
अंक
(Marathi)
मराठी-इंग्रजी
उच्चार
(Marathi-
english
Pronun-
ciation)
21 Twenty-one २१ एकवीस (Ekvis)
22 Twenty-one २२ बावीस (Bavis)
23 Twenty-three २३ तेवीस (Tevis)
24 twenty-four २४ चोवीस (Chovis)
25 Twenty-five २५ पंचवीस (Panchvis)
26 Twenty-six २६ सव्वीस (Savvis)
27 Twenty-seven २७ सत्तावीस (Sattavis)
28 Twenty-eight २८ अठ्ठावीस (Aththavis)
29 Twenty-nine २९ एकोणतीस (Ekontis)
30 Thirty ३० तीस (Tis)

३१ ते ४० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 31 to 40 Numbers in Marathi/english with words

इंग्रजी
अंक
(English)
इंग्रजी उच्चार
(English
Pronun-
ciation)
मराठी
अंक
(Marathi)
मराठी-इंग्रजी
उच्चार
(Marathi-
english
Pronun-
ciation)
31 thirty- one ३१ एकतीस (Ektis)
32 thirty- two ३२ बत्तीस (Battis)
33 thirty- three ३३ तेहेतीस (Tehetis)
34 thirty- four ३४ चौतीस (Chautis)
35 thirty- five ३५ पस्तीस (Pastis)
36 thirty- six ३६ छत्तीस (Chattis)
37 thirty- seven ३७ सदतीस (Sadatis)
38 thirty- eight ३८ अडतीस (Adtis)
39 thirty- nine ३९ एकोणचाळीस (Ekonchalis)
40 Forty ४० चाळीस (Chalis)

४१ ते ५० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 41 to 50 Numbers in Marathi/english with words

इंग्रजी
अंक
(English)
इंग्रजी उच्चार
(English
Pronun-
ciation)
मराठी
अंक
(Marathi)
मराठी-इंग्रजी
उच्चार
(Marathi-
english
Pronun-
ciation)
41 forty- one ४१ एक्केचाळीस (Ekkechalis)
42 forty- two ४२ बेचाळीस (Bechalis)
43 forty- three ४३ त्रेचाळीस (Trechalis)
44 forty- four ४४ चव्वेचाळीस (Chavvechalis)
45 forty- five ४५ पंचेचाळीस (Panchechalis)
46 forty- six ४६ सेहेचाळीस (Sehechalis)
47 forty- seven ४७ सत्तेचाळीस (Sattechalis)
48 forty- eight ४८ अठ्ठेचाळीस (Aththechalis)
49 forty- nine ४९ एकोणपन्नास (Ekonpannas)
50 Fifty ५० पन्नास (Pannas)

५१ ते ६० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 51 to 60 Numbers in Marathi/english with words

इंग्रजी
अंक
(English)
इंग्रजी उच्चार
(English
Pronun-
ciation)
मराठी
अंक
(Marathi)
मराठी-इंग्रजी
उच्चार
(Marathi-
english
Pronun-
ciation)
51 fifty- one ५१ एकावन्न (Ekvanna)
52 fifty- two ५२ बावन्न (Bavvana)
53 fifty- three ५३ त्रेपन्न (Trepaana)
54 fifty- four ५४ चोपन्न (Choppana)
55 fifty- five ५५ पंचावन्न (Panchavann)
56 fifty- six ५६ छपन्न (Chappana)
57 fifty- seven ५७ सत्तावन्न (Sattavanna)
58 fifty- eight ५८ अठ्ठावन्न (Atthavanna)
59 fifty- nine ५९ एकोणसाठ (Ekonsath)
60 Sixty ६० साठ (Sath)

६१ ते ७० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 61 to 70 Numbers in Marathi/english with words

इंग्रजी
अंक
(English)
इंग्रजी उच्चार
(English
Pronun-
ciation)
मराठी
अंक
(Marathi)
मराठी-इंग्रजी
उच्चार
(Marathi-
english
Pronun-
ciation)
61 sixty- one ६१ एकसष्ट (Eksasht)
62 sixty- two ६२ बासष्ट (Basasht)
63 sixty- three ६३ त्रेसष्ट (Tresaht)
64 sixty- four ६४ चौसष्ट (Chausashth)
65 sixty- five ६५ पासष्ट (Pasashth)
66 sixty- six ६६ सहासष्ट (Sahasashth)
67 sixty- seven ६७ सदुसष्ट (Sadusashth)
68 sixty- eight ६८ अडुसष्ट (Adusashth)
69 sixty- nine ६९ एकोणसत्तर (Ekonsattar)
70 Seventy ७० सत्तर (Sattar)

७१ ते ८० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 71 to 80 Numbers in Marathi/english with words

इंग्रजी
अंक
(English)
इंग्रजी उच्चार
(English
Pronun-
ciation)
मराठी
अंक
(Marathi)
मराठी-इंग्रजी
उच्चार
(Marathi-
english
Pronun-
ciation)
71 Seventy- one ७१ एकाहत्तर (Ekahatar)
72 Seventy- two ७२ बहात्तर (Bahattar)
73 Seventy- three ७३ त्र्याहत्तर (Tryahattar)
74 Seventy- four ७४ चौऱ्याहत्तर (Chauryahattar
75 seventy- five ७५ पंच्याहत्तर (Panchyahattar)
76 Seventy- six ७६ शहात्तर (Sahaattar)
77 seventy-seven ७७ सत्याहत्तर (Satyahattar)
78 seventy- eight ७८ अट्ठ्याहत्तर (Ashtyahattar)
79 seventy- nine ७९ एकोणऐंशी (Ekonenshi)
80 eighty ८० ऐंशी (Enshi)

८१ ते ९० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 81 to 90 Numbers in Marathi/english with words

इंग्रजी
अंक
(English)
इंग्रजी उच्चार
(English
Pronun-
ciation)
मराठी
अंक
(Marathi)
मराठी-इंग्रजी
उच्चार
(Marathi-
english
Pronun-
ciation)
81 eighty-one ८१ एक्याऐंशी (Ekkyaanshi)
82 eighty-two ८२ ब्याऐंशी (Byaannshi)
83 eighty-three ८३ त्र्याऐंशी (Tryaennshi)
84 eighty-four ८४ चौऱ्याऐंशी (Chauryaanshi)
85 eighty-five ८५ पंच्याऐंशी (Panchyaenshi)
86 eighty-six ८६ शहाऐंशी (Shahyanshi)
87 eighty-seven ८७ सत्याऐंशी (Satyaenshi)
88 eighty-eight ८८ अठ्ठ्याऐंशी (Athyanshi)
89 eighty-nine ८९ एकोणनव्वद (EkonNavvad)
90 Ninety ९० नव्वद (Navvad)

९१ ते १०० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 91 to 100 Numbers in Marathi/english with words

इंग्रजी
अंक
(English)
इंग्रजी उच्चार
(English
Pronun-
ciation)
मराठी
अंक
(Marathi)
मराठी-इंग्रजी
उच्चार
(Marathi-
english
Pronun-
ciation)
91 ninety-one ९१ एक्याण्णव (Ekyannav)
92 ninety-two ९२ ब्याण्णव (Byannav)
93 ninety-three ९३ त्र्याण्णव (Tyannav)
94 ninety-four ९४ चौऱ्याण्णव (Chauryannav)
95 ninety-five ९५ पंच्याण्णव (Panchyannav)
96 ninety-six ९६ शहाण्णव (Shahyannav)
97 ninety-seven ९७ सत्त्याण्णव (Sattyannav)
98 ninety-eight ९८ अठ्याण्णव (Atthyannav)
99 ninety-nine ९९ नव्याण्णव (Navyannav)
100 Hundred १०० शंभर (Shambbhar)

Read More :

२०१ ते ३०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 201 to 300 Numbers in Marathi With English Pronunciation

३०१ ते ४०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 301 to 400 Numbers in Marathi With English Pronunciation

४०१ ते ५०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 401 to 500 Numbers in Marathi With English Pronunciation

५०१ ते ६०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 501 to 600 Numbers in Marathi With English Pronunciation

६०१ ते ७०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 601 to 700 Numbers in Marathi With English Pronunciation

७०१ ते ८०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 701 to 800 Numbers in Marathi With English Pronunciation

८०१ ते ९०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 801 to 900 Numbers in Marathi With English Pronunciation

९०१ ते १००० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 901 to 1000 Numbers in Marathi With English Pronunciation

7 thoughts on “१ ते १०० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 1 to 100 Numbers in Marathi with English Pronunciation”

Leave a Comment