१ ते ५० पाढे उच्चारासहित । 1 to 50 Tables In Marathi With Pronunciation

नमस्कार मित्रांनो, या पोस्ट मध्ये आम्ही १ ते ५० पाढे मराठी मध्ये त्यांच्या उच्चारासहित पुरविले आहेत. खाली दिलेल्या ५ बटणांना वापरून तुम्ही हे पाढे पाहू शकता.

१ ते १० पाढे ११ ते २० पाढे २१ ते ३० पाढे ३१ ते ४० पाढे ४१ ते ५० पाढे

एक एके एक
(ek_eke_ek)

बे एके बे
(be_eke_be)

तीन एके तीन
(tin_eke_tin)

चार एके चार
(char_eke_char)

पाच एके पाच
(pach_eke_pach)

सहा एके सहा
(saha_eke_saha)

सात एके सात
(sat_eke_sat)

आठ एके आठ
(Aath_eke_aath)

नऊ एके नऊ
(nau_eke_nau)
१०
दहा एके दहा
(daha_eke_daha)

एक दुणे दोन
(ek_dune_don)

बे दुणे चार
(Be_dune_char)

तीन दुणे सहा
(teen_dune_saha)

चार दुणे आठ
(char_dune_ath)
१०
पाच दुणे दहा
(pach_dune_daha)
१२
सहा दुणे बारा
(saha_dunebara)
१४
सात दुणे चौदा
(sat_dune_chauda)
१६
आठ दुणे सोळा
(ath_dune_sola)
१८
नऊ दुणे अठरा
(nau_dune_athra)
२०
दहा दुणे वीस
(daha_dune_vis)

एक त्रिक तीन
(ek_trik_teen)

बे त्रिक सहा
(be_trik_saha)

तीन त्रिक नऊ
(teen_trik_nau)
१२
चार त्रिक बारा
(char_trik_bara)
१५
पाच त्रिक पंधरा
(pach_trik_pandhra)
१८
सहा त्रिक अठरा
(saha_trik_athra)
२१
सात त्रिक एकवीस
(sat_trik_ekvis)
२४
आठ त्रिक चोवीस
(ath_trik_chovis)
२७
नऊ त्रिक सत्तावीस
(nau_trik_sattavis)
३०
दहा त्रिक तीस
(daha_trik_tees)

एक चोक चार
(ek_chok_char)

बे चोक आठ
(be_chok_ath)
१२
तीन चोक बारा
(teen_chok_bara)
१६
चार चोक सोळा
(char_chok_sola)
२०
पाच चोक वीस
(pach_chok_vis)
२४
सहा चोक चोवीस
(saha_chok_chovis)
२८
सात चोक अठ्ठावीस
(sat_chok_atthavis)
३२
आठ चोक बत्तीस
(ath_chok_battis)
३६
नऊ चोक छत्तीसस
(nau_chok_chattis)
४०
दहा चोक चाळीस
(daha_chok_chalis)

एक पंचे पाच
(ek_panche_pach)
१०
बे पंचे दहा
(be_panche_daha)
१५
तीन पंचे पंधरा
(teen_panche_pandhra)
२०
चार पंचे वीस
(char_panche_vis)
२५
पाच पंचे पंचवीस
(pach_panche_panchvis)
३०
सहा पंचे तीस
(saha_panche_tees)
३५
सात पंचे पस्तीस
(sat_panche_pastis)
४०
आठ पंचे चाळीस
(ath_panche_chalis)
४५
नऊ पंचे पंचेचाळीस
(nau_panche_panchechalis)
५०
दहा पंचे पन्नास
(daha_panche_pannas)

एक सक सहा
(ek_sak_saha)
१२
बे सक बारा
(be_sak_bara)
१८
तीन सक अठरा
(teen_sak_athra)
२४
चार सक चोवीस
(char_sak_chovis)
३०
पाच सक तीस
(pach_sak_tees)
३६
सहा सहा छत्तीस
(saha_saha_chattis)
४२
सात सक बेचाळीस
(sat_sak_bechalis)
४८
आठ सक अठ्ठेचाळीस
(ath_sak_atthechalis)
५४
नऊ सक चोपन्न
(nau_sak_chopanna)
६०
दहा सक साठ
(daha_sak_sath)

एक साते सात
(ek_sate_sat)
१४
बे साते चौदा
(be_sate_chauda)
२१
तीन साते एकवीस
(teen_sate_ekvis)
२८
चार साते अठ्ठावीस
(char_sate_atthavis)
३५
पाच साते पस्तीस
(pach_sate_pastis)
४२
सहा साते बेचाळीस
(saha_sate_bechalis)
४९
सात साते एकोनपन्नस
(sat_sate_ekonpannas)
५६
आठ साते छप्पन
(ath_sate_chappana)
६३
नवा साते त्रेसष्ठ
(nava_sate_tresashth)
७०
दहा साते सत्तर
(daha_sate_sattar)

एक आठे आठ
(ek_athe_ath)
१६
बे आठे सोळा
(be_athe_sola)
२४
तीन आठे चोवीस
(teen_athe_chovis)
३२
चार आठे बत्तीस
(char_athe_battis)
४०
पाच आठे चाळीस
(pach_athe_chalis)
४८
सहा आठे अठ्ठेचाळीस
(saha_athe_atthechalis)
५६
सात आठे छप्पन
(sat_athe_chappana)
६४
आठ आठे चौसष्ठ
(ath_athe_chausashth)
७२
नऊ आठे बहात्तर
(nau_athe_bahattar)
८०
दहा आठे एंशी
(daha_athe_enshi)

एक नवे नव
(ek_nave_nau)
१८
बे नवे अठरा
(be_nave_athra)
२७
तीन नवे सत्तावीस
(teen_nave_sattavis)
३६
चार नवे छत्तीस
(char_navve_chattis)
४५
पाच नवे पंचेचाळीस
(pach_nave_panchechalis)
५४
सहा नवे चोपन्न
(saha_nave_chopanna)
६३
सात नवे त्रेसष्ठ
(sat_navve_tresashth)
७२
आठ नवे बहात्तर
(ath_nave_bahattar)
८१
नऊ नवे एक्याएन्शी
(nau_nave_ekyaenshi)
९०
दहा नवे नव्वद
(daha_nave_navvad)
१०
एक दाहे दहा
(ek_dahe_daha)
२०
बे दाहे वीस
(be_dahe_vis)
३०
तीन दाहे तीस
(teen_dahe_tees)
४०
चार दाहे चाळीस
(char_dahe_chalis)
५०
पाच दाहे पन्नास
(pach_dahe_pannas)
६०
सहा दाहे साठ
(saha_dahe_sath)
७०
सात दाहे सत्तर
(sat_dahe_sattar)
८०
आठ दाहे एन्शी
(ath_dahe_enshi)
९०
नऊ दाहे नव्वद
(nau_dahe_navvad)
१००
दहा दाहे शंभर
(daha_dahe_shambhar)
११
अकरा एके अकरा
(akra_eke_akra)
१२
बारा एके बारा
(bara_eke_bara)
१३
तेरा एके तेरा
(tera_eke_tera)
१४
चौदा एके चौदा
(chauda_eke_chauda)
१५
पंधरा एके पंधरा
(pandhra_eke_pandhra)
१६
सोळा एके सोळा
(sola_eke_sola)
१७
सतरा एके सतरा
(satra_eke_satra)
१८
अठरा एके अठरा
(athra_eke_athra)
१९
एकोणीस एके एकोणीस
(ekonis_eke_ekonis)
२०
वीस एके वीस
(vis_eke_vis)
२२
अकरा दुणे बावीस
(akra_dune_bavis)
२४
बारा दुणे चोवीस
(Bara_dune_chovis)
२६
तेरा दुणे सव्वीस
(tera_dune_savvis)
२८
चौदा दुणे अठ्ठावीस
(chauda_dune_atthavis)
३०
पंधरा दुणे तीस
(pandhra_dune_tis)
३२
सोळा दुणे बत्तीस
(sola_dune_battis)
३४
सतरा दुणे चौतीस
(satra_dune_chautis)
३६
अठरा दुणे छत्तिस
(athra_dune_chattis)
३८
एकोणीस दुणे अडतीस
(ekonis_dune_adatis)
४०
वीस दुणे चाळीस
(vis_dune_chalis)
३३
अकरा त्रिक तेहतीस
(akra_trik_tehtis)
३६
बारा त्रिक छत्तीस
(bara_trik_chattis)
३९
तेरा त्रिक एकोंचाळीस
(tera_trik_ekonchalis)
४२
चौदा त्रिक बेचाळीस
(chauda_trik_bechalis)
४५
पंधरा त्रिक पंचेचाळीस
(pandhra_trik_panchechalis)
४८
सोळा त्रिक अठ्ठेचाळीस
(sola_trik_athechalis)
५१
सतरा त्रिक एक्कावन्न
(satra_trik_ekkavann)
५४
अठरा त्रिक चोप्पण
(athra_trik_choppan)
५७
एकोणीस त्रिक सत्तावन्न
(ekonis_trik_sattavanna)
६०
वीस त्रिक साठ
(vis_trik_sath)
४४
अकरा चोक चवेचाळीस
(akra_chok_chavechalis)
४८
बारा चोक अठ्ठेचाळीस
(bara_chok_atthechalis)
५२
तेरा चोक बावन्न
(tera_chok_bavann)
५६
चौदा चोक छप्पन्न
(chauda_chok_chappann)
६०
पंधरा चोक साठ
(pandhra_chok_sath)
६४
सोळा चोक चौसष्ट
(chausashth)
६८
सतरा चोक अडुसष्ट
(satra_chok_adusashth)
७२
अठरा चोक बाहत्तर
(athra_chok_bahattar)
७६
एकोणीस चोक शह्यात्तर
(ekonis_chok_shahyattar)
८०
वीस चोक ऐंशी
(vis_chok_aenshi)
५५
अकरा पंचे पंचावन्न
(akra_panche_panchavann)
६०
बारा पंचे साठ
(bara_panche_sath)
६५
तेरा पंचे पासष्ट
(tera_panche_pasashth)
७०
चौदा पंचे सत्तर
(chauda_panche_sattar)
७५
पंधरा पंचे पंच्याहत्तर
(pandhra_panche_panchyahattar)
८०
सोळा पंचे ऐंशी
(sola_panche_aenshi)
८५
सतरा पंचे पंच्याएंशी
(satra_panche_panchyaaenshi)
९०
अठरा पंचे नव्वद
(athra_panche_navvad)
९५
एकोणीस पंचे पंच्यांनव
(ekonis_panche_panchyannav)
१००
वीस पंचे शंभर
(vis_panche_shambhar)
६६
अकरा सक सहासष्ट
(akra_sak_sahasashth)
७२
बारा सक बाहत्तर
(bara_sak_bahattar)
७८
तेरा सक अष्ट्याहत्तर
(tera_sak_ashtyahattar)
८४
चौदा सक चौऱ्याएंशी
(chauda_sak_chauryaenshi)
९०
पंधरा सक नव्वद
(pandhra_sak_navvad)
९६
सोळा सक शाह्यांनव
(sola_sak_ shahyannav)
१०२
सतरा सक एकशेदोन
(satra_sak_ekshedon)
१०८
अठरा सक एकशेआठ
(athra_sak_eksheath)
११४
एकोणीस सक एकशेचौदा
(ekonis_sak_ekshechauda)
१२०
वीस सक एकशेवीस
(vis_sak_ekshevis)
७७
अकरा साते सत्याहत्तर
(akra_sate_satyahattar)
८४
बारा साते चौऱ्याऐंशी
(bara_sate_chauryaenshi)
९१
तेरा साते एक्यांनव
(tera_sate_ekyannav)
९८
चौदा साते अठ्यानव
(chauda_sate_atthyanav)
१०५
पंधरा साते एकशेपाच
(pandhra_sate_ekshepach)
११२
सोळा साते एकशेबारा
(sola_sate_ekshebara)
११९
सतरा साते एकशेएकोणीस
(satra_sate_eksheekonis)
१२६
अठरा साते एकशेसव्वीस
(athra_sate_ekshesavvis)
१३३
एकोणीस साते एकशेतेहतीस
(ekonis_sate_tresashth)
१४०
वीस साते एकशेचाळीस
(vis_sate_ekshechalis)
८८
अकरा आठे अठ्याऐंशी
(akra_athe_athyaenshi)
९६
बारा आठे शाह्यानव
(bara_athe_shahyannav
१०४
तेरा आठे एकशेचार
(tera_athe_ekshechar)
११२
चौदा आठे एकशेबारा
(chauda_athe_ekshebara)
१२०
पंधरा आठे एकशेवीस
(pandhra_athe_ekshevis)
१२८
सोळा आठे एकशेअठावीस
(sola_athe_eksheathavis)
१३६
सतरा आठे एकशेछत्तीस
(satra_athe_ekshechattis)
१४४
अठरा आठे एकशेचव्वेचाळीस
(athra_athe_ekshechavvechalis)
१५२
एकोणीस आठे बावन्न
(ekonis_athe_bavanna)
१६०
वीस आठे एकशेसाठ
(vis_athe_ekshesath)
९९
अकरा नवे नव्व्यानव
(akra_nave_navvyannav)
१०८
बारा नवे एकशेआठ
(bara_nave_eksheath)
११७
तेरा नवे एकशेसतरा
(tera_nave_ekshesatra)
१२६
चौदा नवे एकशेसव्वीस
(chauda_navve_ekshesavvis)
१३५
पंधरा नवे एकशेपस्तीस
(pandhra_nave_ekshepastis)
१४४
सोळा नवे एकशेचव्वेचाळीस
(sola_nave_ekshechavvechalis)
१५३
सतरा नवे एकशेत्रेपन्न
(satra_navve_ekshetrepanna)
१६२
अठरा नवे बासष्ठ
(athra_nave_basashth)
१७१
एकोणीस नवे एकाहत्त्तर
(ekonis_nave_ekahattar)
१८०
वीस नवे एकशेऐंशी
(vis_nave_ekonaenshi)
११०
अकरा दाहे एकशेदहा
(akra_dahe_ekshedaha)
१२०
बारा दाहे एकशेवीस
(bara_dahe_ekshevis)
१३०
तेरा दाहे एकशेतीस
(tera_dahe_ekshetees)
१४०
चौदा दाहे एकशेचाळीस
(chauda_dahe_ekshechalis)
१५०
पंधरा दाहे एकशेपन्नास
(pandhra_dahe_eksheoannas)
१६०
सोळा दाहे एकशेसाठ
(sola_dahe_ekshesath)
१७०
सतरा दाहे एकशेसत्तर
(satra_dahe_ekshesattar)
१८०
अठरा दाहे एकशेऐंशी
(athra_dahe_eksheenshi)
१९०
एकोणीस दाहे एकशेनव्वद
(ekonis_dahe_ekshenavvad)
२००
वीस दाहे दोनशे
(vis_dahe_donshe
२१
एकवीस एके एकवीस
(ekvis_eke_ekvis)
२२
बावीस एके बावीस
(bavis_eke_bavis)
२३
तेवीस एके तेवीस
(tevis_eke_tevis)
२४
चोवीस एके चोवीस
(chovis_eke_chovis)
२५
पंचवीस एके पंचवीसbrbrbr />(panchvis_eke_panchvis)
२६
सव्विस एके सव्विस
(savvis_eke_savvis)
२७
सत्तावीस एके सत्तावीस
(sattavis_eke_sattavis)
२८
अठ्ठावीस एके अठ्ठावीस
(atthavis_eke_atthavis)
२९
एकोणतीस एके एकोणतीस
(ekontis_eke_ekontis)
३०
तीस एके तीस
(tis_eke_tis)
४२
एकवीस दुणे बेचाळीस
(ekvis_dune_bechalis)
४४
बावीस दुणे चव्वेचाळीस
(bavis_dune_chavvechalis)
४६
तेवीस दुणे सेहेचाळीस
(tevis_dune_sehechalis)
४८
चोवीस दुणे अठ्ठेचाळीस
(chovis_dune_atthechalis)
५०
पंचवीस दुणे पन्नास
(panchvis_dune_pannas)
५२
सव्वीस दुणे बावन्न
(savvis_dune_bavanna)
५४
सत्तावीस दुणे चोपननन
(sattavis_dune_chopanna)
५६
अठ्ठावीस दुणे छप्पन्न
(atthavis_dune_chappanna)
५८
एकोणतीस दुणे अठ्ठावन्ननन
(ekontis_dune_atthavanna)
६०
तीस दुणे साठ
(tis_dune_sath)
६३
एकवीस त्रिक त्रेसष्ठ
(ekvis_trik_tresashth)
६६
बावीस त्रिक सहासष्ठ
(bavis_trik_sahasashth)
६९
तेवीस त्रिक एकोंसत्तर
(tevis_trik_ekonsattar)
७२
चोवीस त्रिक बहात्तर
(chovis_trik_bahattar)
७५
पंचवीस त्रिक पंच्याहत्तर
(panchvis_trik_panchyahattar)
७८
सव्वीस त्रिक अठ्ठयाहत्तर
(savvis_trik_ashtyahattar)
८१
सत्तावीस त्रिक एक्याऐंशी
(sattavis_trik_ekkyaenshi)
८४
अठ्ठावीस त्रिक चौऱ्याऐंशी
(atthavis_trik_chauryaenshi)
८७
एकोनतीस त्रिक सत्त्याऐंशी
(ekontis_trik_sattyaenshi)
९०
तीस त्रिक नव्वद
(tis_trik_navvad)
८४
एकवीस चोक चौऱ्याऐंशी
(ekvis_chok_chauryaenshi)
८८
बावीस चोक अठ्ठ्याऐंशी
(bavis_chok_atthyaenshi)
९२
तेवीस चोक ब्यांनव
(tevis_chok_byannav)
९६
चोवीस चोक श्याहनव
(chovis_chok_shahyannav)
१००
पंचवीस चोक शंभर
(panchvis_chok_shambhar)
१०४
सव्वीस चोक चौसष्ट
(savvis_chok_chausashth)
१०८
सत्तावीस चोक एकशेआठ
(sattavis_chok_eksheath)
११२
अठ्ठावीस चोक एकशेबारा
(atthavis_chok_ekshebara)
११६
एकोणतीस चोक एकशेसोळा
(ekontis_chok_ekshesola)
१२०
तीस चोक एकशेवीस
(tis_chok_ekshevis)
१०५
एकवीस पंचे एकशेपाच
(ekvis_panche_ekshepach)
११०
बावीस पंचे एकशेदहा
(bavis_panche_ekshedaha)
११५
तेवीस पंचे एकशेपंधरा
(tevis_panche_ekshepandhra)
१२०
चोवीस पंचे एकशेवीस
(chovis_panche_ekshevis)
१२५
पंचवीस पंचे एकशेपंचविस
(panchvis_panche_ekshepanchvis)
१३०
सव्वीस पंचे एकशेतीस
(savvis_panche_ekshetis)
१३५
सत्तावीस पंचे एकशेपस्तीस
(sattavis_panche_ekshepastis)
१४०
अठ्ठावीस पंचे एकशेचाळीस
(atthavis_panche_ekshechalis)
१४५
एकोणतीस पंचे एकशेपंचेचाळीस
(ekontis_panche_ekshepanchechalis)
१५०
तीस पंचे एकशेपन्नास
(tis_panche_ekshepannas)
१२६
एकवीस सक एकशेसव्वीस
(ekvis_sak_एकशेसव्वीस)
१३२
बावीस सक एकशेबत्तीस
(bavis_sak_ekshebattis)
१३८
तेवीस सक एकशेअडतीस
(tevis_sak_eksheadatis)
१४४
चोवीस सक एकशे चव्वेचाळीस
(chovis_sak_ekshechavvechalis)
१५०
पंचवीस सक एकशेपन्नास
(panchvis_sak_ekshepannas)
१५६
सव्वीस सक एकशेछप्पन
(savvis_sak_ekshechappan)
१६२
सत्तावीस सक एकशेबासष्ठ
(sattavis_sak_ekshebasashth)
१६८
अठ्ठावीस सक एकशेआडूसष्ठ
(atthavis_sak_eksheadusashth)
१७४
एकोणतीस सक एकशेचौऱ्याहत्तर
(ekonis_sak_ekshechauryahattar)
१८०
तीस सक एकशेऐंशी
(tis_sak_eksheaenshi)
१४७
एकवीस साते एकशेसत्तेचाळीस
(ekvis_sate_ekshesattechalis)
१५४
बावीस साते एकशेचोपन्न
(bavis_sate_ekshechopann)
१६१
तेवीस साते एकशेएकसष्ठ
(tevis_sate_eksheeksashth)
१६८
चोवीस साते एकशेअदुसष्ठ
(chovis_sate_eksheadusashth)
१७५
पंचवीस साते एकशेपंच्याहत्तर
(panchvis_sate_ekshepanchyahattar)
१८२
सव्वीस साते एकशेब्याऐंशी
(savvis_sate_ekshebyaaenshi)
१८९
सत्तावीस साते एकशेएकोंन्नव्वद
(sattavis_sate_ekshekonnavvad)
१९६
अठ्ठावीस साते एकशेश्यहांनव
(atthavis_sate_eksheshahyannav)
२०३
एकोणतीस साते दोनशेतीन
(ekontis_sate_donsheteen)
२१०
तीस साते एकशेदहा
(tis_sate_ekshedaha)
१६८
एकवीस आठे एकशेअडूसष्ठ
(ekvis_athe_eksheadusashth)
१७६
बावीस आठे एकशेशह्यात्तर
(bavis_athe_eksheshahyattar
१८४
तेवीस आठे एकशेचौऱ्याऐंशी
(tevis_athe_ekshechauryaenshi)
१९२
चोवीस आठे एकशेब्यांनव
(chovis_athe_ekshebyannav)
२००
पंचविस आठे दोनशे
(panchvis_athe_donshe)
२०८
सव्वीस आठे दोनशेआठ
(savvis_athe_donsheath)
२१६
सत्ताविस आठे दोनशेसोळा
(sattavis_athe_donshesola)
२२४
अठ्ठावीस आठे दोनशेचोवीस
(atthavis_athe_donshechovis)
२३२
एकोणतीस आठे दोनशेबत्तीस
(ekontis_athe_donshebattis)
२४०
तीस आठे दोनशेचाळीस
(tis_athe_donsheath)
१८९
एकवीस नवे एकशेएकोन्नव्वद
(ekvis_nave_eksheekonavvad)
१९८
बावीस नवे एकशेअठयांनव
(bavis_nave_eksheatthyannav)
२०७
तेवीस नवे दोनशेसात
(tevis_nave_donshesat)
२१६
चोवीस नवे दोनशेसोळा
(chovis_navve_donshesola)
२२५
पंचवीस नवे दोनशेपंचवीस
(panchvis_nave_donshepanchvis)
२३४
सव्वीस नवे दोनशेचौतीस
(savvis_nave_donshechautis)
२४३
सत्तावीस नवे दोनशेत्रेचाळीस
(sattavis_navve_donshetrechalis)
२५२
अठ्ठावीस नवे दोनशेबावन्न
(atthavis_nave_donshebavann)
२६१
एकोणतीस नवे दोनशेएकसष्ठ
(ekontis_nave_donsheeksashth)
२७०
तीस नवे दोनशेसत्तर
(tis_nave_donshesattar)
२१०
एकवीस दाहे दोनशेदहा
(ekvis_dahe_donshedaha)
२२०
बावीस दाहे दोनशेवीस
(bavis_dahe_donshevis)
२३०
तेवीस दाहे दोनशेतीस
(tevis_dahe_donshetees)
२४०
चोवीस दाहे दोनशेचाळीस
(chovis_dahe_donshechalis)
२५०
पंचवीस दाहे दोनशेपन्नास
(panchvis_dahe_donshepannas)
२६०
सव्वीस दाहे दोनशेसाठ
(savvis_dahe_donsheath)
२७०
अठ्ठावीस दाहे दोनशेसत्तर
(sattavis_dahe_donshesattar)
२८०
एकोणतीस दाहे दोनशेऐंशी
(atthavis_dahe_donsheaenshi)
२९०
एकोणीस दाहे दोनशेनव्वद
(ekontis_dahe_donshenavvad)
३००
तीस दाहे तीनशे
(tis_dahe_teenshe
३१
एकतीस एके एकतीस
(ektis_eke_ektis)
३२
बत्तीस एके बत्तीस
(battis_eke_battis)
३३
तेहतीस एके तेहातीस
(tehtis_eke_tehtis)
३४
चौतीस एके चौतीस
(choutis_eke_chotis)
३५
पस्तीस एके पस्तीस
(pastis_eke_pastis)
३६
छत्तीस एके छत्तीस
(chattis_eke_chattis)
३७
सदोतीस एके सदोतीस
(sadatis_eke_sadatis)
३८
अडतीस एके अडतीस
(adatis_eke_adatis)
३९
एकोनचाळीस एके एकोनचाळीस
(ekonchalis_eke_ekonchalis)
४०
चाळीस एके चाळीस
(chalis_eke_chalis)
६२
एकतीस दुणे बासष्ठ
(ektis_dune_basashth)
६४
बत्तीस दुणे चौसष्ठ
(battis_dune_chousashth)
६६
तेहतीस दुणे सहासष्ट
(tehtis_dune_sahasashth)
६८
चौतीस दुणे अडुसष्ठ
(choutis_dune_adusashth)
७०
पस्तीस दुणे सत्तर
(pastis_dune_sattar)
७२
छत्तीस दुणे बहात्तर
(chattis_dune_bahattar)
७४
सदतीस दुणे चौऱ्याहत्तर
(sadatisvis_dune_chouryahattar)
७६
अडोतीस दुणे श्याहत्तर
(adatis_dune_shyahattar)
७८
एकोनचाळीस दुणे अठ्याहत्तर
(ekonchalis_dune_athyahattar)
८०
चाळीस दुणे ऐंशी
(chalis_dune_enshi)
९३
एकतीस त्रिक त्र्यांनव
(ektis_trik_tryannav)
९६
बत्तीस त्रिक शह्यांनव
(battis_trik_shhyannav)
९९
तेहतिस त्रिक नव्यांनव
(tehtis_trik_navyannav)
१०२
चौतिस त्रिक एकशेदोन
(choutis_trik_ekshedon)
१०५
पस्तीस त्रिक एकशेपाच
(pastis_trik_ekshepach)
१०८
छत्तिस त्रिक एकशेआठ
(chattis_trik_eksheaath)
१११
सदोतीस त्रिक एकशेअकरा
(sadotis_trik_eksheakra)
११४
अडतीस त्रिक एकशेचौदा
(adatis_trik_ekshechauda)
११७
एकोनचाळीस त्रिक एकशेसतरा
(ekonchalis_trik_ekshesatra)
१२०
चाळीस त्रिक एकशेवीस
(chalis_trik_ekshevis)
१२४
एकतीस चोक एकशेचोवीस
(ektis_chok_ekshechovis)
१२८
बत्तीस चोक एकशेअठ्ठावीस
(battis_chok_eksheaththavis)
१३२
तेहतिस चोक एकशेबत्तीस
(tehtis_chok_ekshebattis)
१३६
चौतीस चोक एकशेछत्तीस
(choutis_chok_ekshechattis)
१४०
पस्तीस चोक एकशेचाळीस
(pastis_chok_ekshechalis)
१४४
छत्तीस चोक एकशेचव्वेचाळीस
(chattis_chok_ekshechauvvechalis)
१४८
सदोतीस चोक एकशेअठ्ठेचाळीस
(sadotis_chok_eksheaththechalis)
१५२
अडोतिस चोक एकशेबावन्न
(adotis_chok_ekshebavanna)
१५६
एकोणचाळीस चोक एकशेछप्पन
(ekonchalis_chok_ekshechappan)
१६०
चाळीस चोक एकशेसाठ
(chalis_chok_ekshesath)
१५५
एकतीस पंचे एकशेपंचावन्न
(ektis_panche_ekshepanchavanna)
१६०
बत्तीस पंचे एकशेसाठ
(battis_panche_ekshesath)
१६५
तेहेतीस पंचे एकशेपासष्ठ
(tehtis_panche_ekshepasashth)
१७०
चौतीस पंचे एकशेसत्तर
(choutis_panche_ekshesattar)
१७५
पस्तीस पंचे एकशेपंच्याहत्तर
(pastis_panche_ekshepanchyahattar)
१८०
छत्तीस पंचे एकशेऐंशी
(chattis_panche_eksheenshi)
१८५
सदोतीस पंचे एकशेपंच्याएंशी
(sadotis_panche_ekshepanchyaenshi)
१९०
अडोतीस पंचे एकशेनव्वद
(adotis_panche_ekshenavvad)
१९५
एकोनचाळीस पंचे एकशेपंच्यांनव
(ekonchalis_panche_ekshepanchyannav)
२००
चाळीस पंचे दोनशे
(chalis_panche_donshe)
१८६
एकतीस सक एकशेशह्याएंशी
(ektis_sak_eksheshhyanshi)
१९२
बत्तीस सक एकशेब्यांनव
(battis_sak_ekshebyannav)
१९८
तेहातिस सक एकशेअठयांनव
(tehtis_sak_eksheathyannav)
२०४
चौतीस सक दोनशेचार
(chotis_sak_donshechar)
२१०
पस्तीस सक दोनशेदहा
(pastis_sak_ekshedaha)
२१६
छत्तीस सक दोनशेसोळा
(chattis_sak_donshesola)
२२२
सदोतीस सक दोनशेबावीस
(sadotis_sak_donshebavis)
२२८
अडोतीस सक दोनशेअठ्ठावीसअठ्ठावीस
(adotis_sak_donsheaththavis)
२३४
एकोनचाळीस सक दोनशे चौतीस
(ekonchalis_sak_donshechautis)
२४०
चाळीस सक दोनशेचाळीस
(chalis_sak_donshechalis)
२१७
एकतीस साते दोनशेसतरा
(ektis_sate_donshesatra)
२२४
बत्तीस साते दोनशेचोवीस
(battis_sate_donshechovis)
२३१
तेहतीस साते दोनशेएकतीस
(tehtis_sate_donsheektis)
२३८
चौतीस साते दोनशेअडतीस
(chotis_sate_donsheadatis)
२४५
पस्तीस साते दोनशेपंचेचाळीस
(pastis_sate_donshepanchechalis)
२५२
छत्तीस साते दोनशेबावन्न
(chattis_sate_donshebavanna)
२५९
सदोतीस साते दोनशेएकोनसाठ
(sadotis_sate_donsheekonsath)
२६६
अडोतीस साते दोनशेसहासष्ट
(adotis_sate_donshesahasashth)
२७३
एकोनचाळीस साते दोनशेत्र्याहात्तर
(ekonchalis_sate_donshetryahattar)
२८०
चाळीस साते दोनशेऐंशी
(chalis_sate_donsheenshi)
२४८
एकतीस आठे दोनशे अठ्ठेचाळीस
(ektis_athe_donsheaththechalis)
२५६
बत्तीस आठे दोनशेछप्पन
(battis_athe_donshechappan
२६४
तेहतीस आठे दोनशेचौसष्ठ
(tehtis_athe_donahechausashth)
२७२
चौतीस आठे दोनशेबाहत्तर
(choutis_athe_donahebahattar)
२८०
पस्तीस आठे दोनशेऐंशी
(pastis_athe_donsheenshi)
२८८
छत्तीस आठे दोनशेअठ्ठयाऐंशी
(chattis_athe_donsheaththyaenshi)
२९६
सदोतीस आठे दोनशेशहायांनव
(sadotis_athe_donsheshhyannav)
३०४
अडोतीस आठे तीनशेचार
(adotis_athe_tinshechar)
३१२
एकोनचाळीस आठे तीनशेबारा
(ekonchalis_athe_tinshebara)
३२०
चाळीस आठे तीनशेवीस
(chalis_athe_tinshevis)
२८९
एकतीस नवे दोनशेएकोन्नव्वद
(ektis_nave_donsheekonavvad)
२९८
बत्तीस नवे दोनशेअठयांनव
(battis_nave_donsheatthyannav)
३०७
तेहतीस नवे तीनशेसात
(tehtis_nave_tinshesat)
३१६
चौतीस नवे तीनशेसोळा
(choutis_navve_tinshesola)
३२५
पस्तीस नवे तीनशेपंचवीस
(pastis_nave_tinshepanchvis)
३३४
छत्तीस नवे तीनशेचौतीस
(chattis_nave_tinshechautis)
३४३
सदोतीस नवे तीनशेत्रेचाळीस
(sadotis_navve_tinshetrechalis)
३५२
अडोतीस नवे तीनशेबावन्न
(adotis_nave_tinshebavann)
३६१
एकोनचाळीस नवे तीनशेएकसष्ठ
(ekonchalis_nave_tinsheeksashth)
३७०
चाळीस नवे तीनशेसत्तर
(chalis_nave_tinshesattar)
३१०
एकतीस दाहे तीनशेदहा
(ektis_dahe_tinshedaha)
३२०
बत्तीस दाहे तीनशेवीस
(battis_dahe_tinshevis)
३३०
तेहतीस दाहे तीनशेतीस
(tehtis_dahe_tinshetees)
३४०
चौतीस दाहे तीनशेचाळीस
(choutis_dahe_tinshechalis)
३५०
पस्तीस दाहे तीनशेपन्नास
(pastis_dahe_tinshepannas)
३६०
छत्तीस दाहे तीनशेसाठ
(chattis_dahe_tinsheath)
३७०
सदोतीस दाहे तीनशेसत्तर
(sadotis_dahe_tinshesattar)
३८०
अडोतीस दाहे तीनशेऐंशी
(adotis_dahe_tinsheaenshi)
३९०
एकोनचाळीस दाहे तीनशेनव्वद
(ekonchalis_dahe_tinshenavvad)
४००
चाळीस दाहे चारशे
(chalis_dahe_charshe
४१
एकेचाळीस एके एकेचाळीस
(ekechalis_eke_ektis)
४२
बेचाळीस एके बेचाळीस
(bechalis_eke_bechalis)
४३
त्रेचाळीस एके त्रेचाळीस
(trechalis_eke_trechalis)
४४
चव्वेचाळीस एके चव्वेचाळीस
(chavvechalis_eke_chotis)
४५
पंचेचाळीस एके पंचेचाळीस
(panchechalis_eke_panchechalis)
४६
शेहेचाळीस एके शेहेचाळीस
(shehechalis_eke_shehechalis)
४७
सत्तेचाळीस एके सत्तेचाळीस
(sattechalis_eke_sattechalis)
४८
अठ्ठेचाळीस एके अठ्ठेचाळीस
(aththechalis_eke_aththechalis)
४९
एकोणपन्नास एके एकोणपन्नास
(ekonpannas_eke_ekonpannas)
५०
पन्नास एके पन्नास
(pannas_eke_chalis)
८२
एकेचाळीस दुणे ब्याऐंशी
(ekechalis_dune_basashth)
८४
बेचाळीस दुणे चौऱ्याऐंशी
(bechalis_dune_chousashth)
८६
त्रेचाळीस दुणे शहाऐंशी
(trechalis_dune_shahaenshi)
८८
चव्वेचाळीस दुणे अठ्याऐंशी
(chavvechalis_dune_aththyaenshi)
९०
पंचेचाळीस दुणे नव्वद
(panchechalis_dune_navvad)
९२
शेहेचाळीस दुणे ब्याण्णव
(shehechalis_dune_byannav)
९४
सत्तेचाळीस दुणे चौऱ्याण्णव
(sattechalis_dune_chouryannav)
९६
अठ्ठेचाळीस दुणे शहाण्णव
(aththechalis_dune_shyahannav)
९८
एकोणपन्नास दुणे अठ्याण्णव
(ekonpannas_dune_athyannav)
१००
पन्नास दुणे शंभर
(pannas_dune_shambhar)
१२३
एकेचाळीस त्रिक एकशेतेवीस
(ekechalis_trik_ekshetevis)
१२६
बेचाळीस त्रिक एकशेसव्वीस
(bechalis_trik_ekshesavvis
१२९
त्रेचाळीस त्रिक एकशेएकोणतीस
(trechalis_trik_eksheekontis)
१३२
चव्वेचाळीस त्रिक एकशेबत्तीस
(chavvechalis_trik_ekshebattis)
१३५
पंचेचाळीस त्रिक एकशेपस्तीस
(panchechalis_trik_ekshepach)
१३८
शेहेचाळीस त्रिक एकशेअडतीस
(shehechalis_trik_eksheadatis)
१४१
सत्तेचाळीस त्रिक एकशेएकेचाळीस
(sattechalis_trik_eksheekechalis)
१४४
अठ्ठेचाळीस त्रिक एकशेचव्वेचाळीस
(aththechalis_trik_ekshechavvechalis)
१४७
एकोणपन्नास त्रिक एकशेसत्तेचाळीस
(ekonpannas_trik_ekshesattechalis)
१५०
पन्नास त्रिक एकशेपन्नास
(pannas_trik_ekshepannas)
१६४
एकेचाळीस चोक एकशेचौसष्ट
(ekechalis_chok_ekshechousashth)
१६८
बेचाळीस चोक एकशेअडुसष्ट
(bechalis_chok_eksheadusashth)
१७२
त्रेचाळीस चोक एकशेबहात्तर
(trechalis_chok_ekshebahattar)
१७६
चव्वेचाळीस चोक एकशेशहात्तर
(chavvechalis_chok_eksheshhattar)
१८०
पंचेचाळीस चोक एकशेऐंशी
(panchechalis_chok_eksheenshi)
१८४
शेहेचाळीस चोक एकशेचौऱ्याऐंशी
(shehechalis_chok_ekshechauryaenshi)
१८८
सत्तेचाळीस चोक एकशेअट्ठ्याऐंशी
(sattechalis_chok_eksheaththyaenshi)
१९२
अठ्ठेचाळीस चोक एकशेब्याण्णव
(aththechalis_chok_ekshebyannav)
१९६
एकोणपन्नास चोक एकशेशहाण्णव
(ekonpannas_chok_eksheshhannav)
२००
पन्नास चोक दोनशे
(pannas_chok_donshe)
२०५
एकेचाळीस पंचे दोनशेपाच
(ekechalis_panche_donshepach)
२१०
बेचाळीस पंचे दोनशेदहा
(bechalis_panche_donshedaha)
२१५
त्रेचाळीस पंचे दोनशेपंधरा
(trechalis_panche_donshepandhra)
२२०
चव्वेचाळीस पंचे दोनशेवीस
(chavvechalis_panche_donshevis)
२२५
पंचेचाळीस पंचे दोनशेपंचवीस
(panchechalis_panche_donshepanchvis)
२३०
शेहेचाळीस पंचे दोनशेतीस
(shehechalis_panche_donshetis)
२३५
सत्तेचाळीस पंचे दोनशेपस्तीस
(sattechalis_panche_donshepastis)
२४०
अठ्ठेचाळीस पंचे दोनशेचाळीस
(aththechalis_panche_donshechalis)
२४५
एकोणपन्नास पंचे दोनशेपंचेचाळीस
(ekonpannas_panche_donshepanchechalis)
२५०
पन्नास पंचे दोनशेपन्नास
(pannas_panche_donshepannas)
२४६
एकेचाळीस सक दोनशेशेहेचाळीस
(ekechalis_sak_donsheshehechalis)
२५२
बेचाळीस सक दोनशेबावन्न
(bechalis_sak_donshebavann)
२५८
त्रेचाळीस सक दोनशेअठ्ठावन्न
(trechalis_sak_donsheaththavann)
२६४
चव्वेचाळीस सक दोनशेचौसष्ट
(chavvechalis_sak_donshechausashth)
२७०
पंचेचाळीस सक दोनशेसत्तर
(panchechalis_sak_donshesattar)
२७६
शेहेचाळीस सक दोनशेशहात्तर
(shehechalis_sak_donsheshhattar)
२८२
सत्तेचाळीस सक दोनशेब्याऐंशी
(sattechalis_sak_donshebyaenshi)
२८८
अठ्ठेचाळीस सक दोनशेअट्ठ्याऐंशी
(aththechalis_sak_donsheaththyaenshi)
२९४
एकोणपन्नास सक दोनशेचौऱ्याण्णव
(ekonpannas_sak_donshechauryannav)
३००
पन्नास सक तीनशे
(pannas_sak_tinshe)
२८७
एकेचाळीस साते दोनशेसत्याऐंशी
(ekechalis_sate_donshesatyaenshi)
२९४
बेचाळीस साते दोनशेचौऱ्याण्णव
(bechalis_sate_donshechauryannav)
३०१
त्रेचाळीस साते तीनशेएक
(trechalis_sate_tinsheek)
३०८
चव्वेचाळीस साते तीनशेआठ
(chavvechalis_sate_tinsheaath)
३१५
पंचेचाळीस साते तीनशेपंधरा
(panchechalis_sate_tinshepandhra)
३२२
शेहेचाळीस साते तीनशेबावीस
(shehechalis_sate_tinshebavis)
३२९
सत्तेचाळीस साते तीनशेएकोणतीस
(sattechalis_sate_tinsheekontis)
३३६
अठ्ठेचाळीस साते तीनशेछत्तीस
(aththechalis_sate_tinshechattis)
३४३
एकोणपन्नास साते तीनशेत्रेचाळीस
(ekonpannas_sate_tinshetrechalis)
३५०
पन्नास साते तीनशेपन्नास
(pannas_sate_tinshepannas)
३२८
एकेचाळीस आठे तीनशेअठ्ठावीस
(ekechalis_athe_tinsheaththavis)
३३६
बेचाळीस आठे तीनशेछत्तीस
(bechalis_athe_tinshechattis)
३४४
त्रेचाळीस आठे तीनशेचव्वेचाळीस
(chavvechalis_athe_tinshechavvechalis)
३५२
चव्वेचाळीस आठे तीनशेबावन्न
(choutis_athe_tinshebavanna)
३६०
पंचेचाळीस आठे तीनशेसाठ
(panchechalis_athe_tinshesath)
३६८
शेहेचाळीस आठे तीनशेअडुसष्ट
(shehechalis_athe_tinsheadusashth)
३७६
सत्तेचाळीस आठे तीनशेशहात्तर
(sattechalis_athe_tinsheshhattar)
३८४
अठ्ठेचाळीस आठे तीनशेचौऱ्याऐंशी
(aththechalis_athe_tinshechauryaenshi)
३९२
एकोणपन्नास आठे तीनशेब्याण्णव
(ekonpannas_athe_tinshebyannav)
४००
पन्नास आठे चारशे
(pannas_athe_charshe)
३६९
एकेचाळीस नवे तीनशेएकोणसत्तर
(ekechalis_nave_tinsheekonsattar)
३७८
बेचाळीस नवे तीनशेअट्ठ्याहत्तर
(bechalis_nave_tinsheatthyahattar)
३८७
त्रेचाळीस नवे तीनशेसत्याऐंशी
(trechalis_nave_tinshesatyaenshi)
३९६
चव्वेचाळीस नवे तीनशेशहाण्णव
(chavvechalis_navve_tinsheshhannav)
४०५
पंचेचाळीस नवे चारशेपाच
(panchechalis_nave_charshepach)
४१४
शेहेचाळीस नवे चारशेचौदा
(shehechalis_nave_charshechauda)
४२३
सत्तेचाळीस नवे चारशेतेवीस
(sattechalis_navve_charshetevis)
४३२
अठ्ठेचाळीस नवे चारशेबत्तीस
(aththechalis_nave_charshebattis)
४४१
एकोणपन्नास नवे चारशेएकेचाळीस
(ekonpannas_nave_charsheekechalis)
४५०
पन्नास नवे चारशेपन्नास
(pannas_nave_charshepannas)
४१०
एकेचाळीस दाहे चारशेदहा
(ekechalis_dahe_charshedaha)
४२०
बेचाळीस दाहे चारशेवीस
(bechalis_dahe_charshevis)
४३०
त्रेचाळीस दाहे चारशेतीस
(trechalis_dahe_charshetis)
४४०
चव्वेचाळीस दाहे चारशेचाळीस
(chavvechalis_dahe_charshechalis)
४५०
पंचेचाळीस दाहे चारशेपन्नास
(panchechalis_dahe_charshepannas)
४६०
शेहेचाळीस दाहे चारशेसाठ
(shehechalis_dahe_charshesath)
४७०
सत्तेचाळीस दाहे चारशेसत्तर
(sattechalis_dahe_charshesattar)
४८०
अठ्ठेचाळीस दाहे चारशेऐंशी
(aththechalis_dahe_charsheenshi)
४९०
एकोणपन्नास दाहे चारशेनव्वद
(ekonpannas_dahe_charshenavvad)
५००
पन्नास दाहे पाचशे
(pannas_dahe_pachshe

Leave a Comment