संपूर्ण मराठी वर्णमाला | बाराखडी | स्वर | स्वरादी | व्यंजन । Marathi Chaudakhadi with English Pronunciation

मराठी भाषा हि सर्वात जुन्या भाषांपैकी एक भाषा आहे जी कि १२ कोटी लोक रोजच्या जीवनात दररोज वापरतात.

कोणतीही भाषा असो ती जर शिकायची असेल तर त्या भाषेचा पाया म्हणजेच वर्णमाला आदी परिचित असणे गरजेचे असते.

त्यामुळेच मराठी भाषेमधील सर्व मुळाक्षरे, स्वर, स्वरादी, व्यंजन, मराठी बाराखडी, वयक्तिक चार्ट बरोबर आम्ही खाली सादर केले आहे. आशा आहे कि तुम्हाला आमची हि पोस्ट खूप उपायोगात येईल.

मराठी वर्णमाला / मुळाक्षरे माहिती

मराठी भाषेमध्ये एकूण ५१ वर्ण / मुळाक्षरे (Marathi Alphabets ) आहेत. खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही मराठी वर्णमाला दिली आहे.

अंअ:
त्र
क्ष
ज्ञ

मराठी वर्णाचे / मुळाक्षरे चे एकूण तीन प्रकार पडतात.

 1. स्वर (Vowel)
 2. स्वरादी
 3. व्यंजन (Consonant)

१. मराठी स्वर – Swar in Marathi and English

 • ज्या वर्णाचा उच्चार स्वतंत्रपणे म्हणजे दुसर्या वर्णान्ना वाचून करता येतो त्यांना स्वर असे म्हणतात.
 • मराठी मध्ये एकूण १२ स्वर आहेत.

(a)

(aa)

(An)

(Oa)

(i)

(ee)

(u)

(oo)

(e)

(ai)

(o)

(au)

२. मराठी स्वरादी – Swar in Marathi and English

 • ज्या वर्णाचा उच्चार करण्यास ‘अ’ ने सुरवात करून विसार्गाने समाप्ती होते त्या वर्णाना स्वरादी असे म्हणतात.
 • मराठी मध्ये एकूण ३ स्वरादी आहेत.
अं
(am)
अः
(ah)

(r)

३. मराठी व्यंजन – Vyanjan in Marathi and English, Marathi Alphabets

 • ज्या मुळाक्षराचा उच्चार पूर्ण होण्यासाठी शेवटी स्वराचे साहाय्य घ्यावे लागते त्या मुळाक्षराला व्यंजन असे म्हणतात.
 • मराठीत एकूण ३६ व्यंजन आहेत.

ka

kha

ga

gha

na

ch

cha

ja

jha
त्र
tr

ta

tha

da

dha

na

ta

tha

da

dha

na

pa

pha

ba

bha

ma

ya

ra

la

va

sha

sha

sa

ha

la
क्ष
ksha
ज्ञ
Dnya

मराठी बाराखडी । Marathi & English Barakhadi

 • मराठी भाषा लिहिण्यासाठी देवनागरी लिपी वापरली जाते. व्यंजन, स्वरादी, स्वर चिन्हांच्या जोडीने तयार होणार्‍या अक्षरांच्या संचाला बाराखडी/ चौदाखडी म्हणतात.
 • नवीन चौदाखडी मध्ये ॲ आणि ऑ यांन्ना समाविष्ठ करण्यात आले आहे.

 


(ka)
का
(Kaa)
कि
(ki)
की
(kee)
कु
(ku)
कू
(koo)
के
(ke)
कै
(kai)
को
(ko)
कौ
(kau)
कं
(kam)
कः
(kah)

(kha)
खा
(khaa)
खि
(khi)
खी
(khee)
खु
(khu)
खू
(khoo)
खे
(khe)
खै
(khai)
खो
(kho)
खौ
(khau)
खं
(kham)
खः
(khah)

(ga)
गा
(gaa)
गि
(gi)
गी
(gee)
गु
(gu)
गू
(goo)
गे
(ge)
गै
(gai)
गो
(go)
गौ
(gau)
गं
(gam)
गः
(gah)

(gha)
घा
(ghaa)
घि
(ghi)
घी
(ghee)
घु
(ghu)
घू
(ghoo)
घे
(ghe)
घै
(ghai)
घो
(gho)
घौ
(ghau)
घं
(gham)
घः
(ghah)

(cha)
चा
(chaa)
चि
(chi)
ची
(chee)
चु
(chu)
चू
(choo)
चे
(che)
चै
(chai)
चो
(cho)
चौ
(chau)
चं
(cham)
चः
(chah)

(chha)
छा
(chhaa)
छि
(chhi)
छी
(chhee)
छु
(chhu)
छू
(chhoo)
छे
(chhe)
छै
(chhai)
छो
(chho)
छौ
(chhou)
छं
(chham)
छः
(chhah)

(ja)
जा
(jaa)
जि
(ji)
जी
(jee)
जु
(ju)
जू
(joo)
जे
(je)
जै
(jai)
जो
(jo)
जौ
(jau)
जं
(jam)
जः
(jah)

(jha)
झा
(jhaa)
झि
(jhi)
झी
(jhee)
झु
(jhu)
झू
(jhoo)
झे
(jhe)
झै
(jhai)
झो
(jho)
झौ
(jhau)
झं
(jham)
झः
(jhah)
त्र
(tra)
त्रा
(traa)
त्रि
(tri)
त्री
(tree)
त्रु
(tru)
त्रू
(troo)
त्रे
(tre)
त्रै
(trai)
त्रो
(tro)
ञौ
(trau)
ञं
(tram)
ञः
(trah)

(ta)
टा
(taa)
टि
(ti)
टी
(tee)
टु
(tu)
टू
(too)
टे
(te)
टै
(tai)
टो
(to)
टौ
(tau)
टं
(tam)
टः
(tah)

(tha)
ठा
(thaa)
ठि
(thi)
ठी
(thee)
ठु
(thu)
ठू
(thoo)
ठे
(the)
ठै
(thai)
ठो
(tho)
ठौ
(thau)
ठं
tham
ठः
(thah)

(da)
डा
(daa)
डि
(di)
डी
(dee)
डु
(du)
डू
(doo)
डे
(de)
डै
(dai)
डो
(do)
डौ
(dau)
डं
(dam)
डः
(dah)

(dha)
ढा
(dhaa)
ढि
(dhi)
ढी
(dhee)
ढु
(dhu)
ढू
(dhoo)
ढे
(dhe)
ढै
(dhai)
ढो
(dhao)
ढौ
(dhau)
ढं
(dham)
ढः
(dhah)

(na)
णा
(naa)
णि
(ni)
णी
(nee)
णु
(nu)
णू
(noo)
णे
(ne)
णै
(nai)
णो
(no)
णौ
(nau)
णं
(nam)
णः
(nah)

(ta)
ता
(taa)
ति
(ti)
ती
(tee)
तु
(tu)
तू
(too)
ते
(te)
तै
(tai)
तो
(to)
तौ
(tau)
तं
(tam)
तः
(tah)

(tha)
था
(thaa)
थि
(thi)
थी
(thee)
थु
(thu)
थू
(thoo)
थे
(the)
थै
(thai)
थो
(tho)
थौ
(thau)
थं
(tham)
थः
(thah)

(da)
दा
(daa)
दि
(di)
दी
(dee)
दु
(du)
दू
(doo)
दे
(de)
दै
(dai)
दो
(do)
दौ
(dau)
दं
(dam)
दः
(dah)

(Dha)
धा
(dhaa)
धि
(dhi)
धी
(dhee)
धु
(dhu)
धू
(dhoo)
धे
(dhe)
धै
(dhai)
धो
(dho)
धौ
(dhau)
धं
(dham)
धः
(dhah)

(na)
ना
(naa)
नि
(ni)
नी
(nee)
नु
(nu)
नू
(noo)
ने
(ne)
नै
(nai)
नो
(no)
नौ
(nau)
नं
(nam)
नः
(nah)

(pa)
पा
(paa)
पि
(pi)
पी
(pee)
पु
(pu)
पू
(poo)
पे
(pe)
पै
(pai)
पो
(po)
पौ
(pau)
पं
(pam)
पः
(pah)

(pha)
फा
(phaa)
फि
(phi)
फी
(phee)
फु
(phu)
फू
(phoo)
फे
(phe)
फै
(pahi)
फो
(pho)
फौ
(phau)
फं
(pham)
फः
(phah)

(ba)
बा
(baa)
बि
(bi)
बी
(bee)
बु
(bu)
बू
(boo)
बे
(be)
बै
(bai)
बो
(bo)
बौ
(bau)
बं
(bam)
बः
(bah)

(bha)
भा
(bhaa)
भि
(bhi)
भी
(bhee)
भु
(bhu)
भू
(bhoo)
भे
(bhe)
भै
(bhai)
भो
(bho)
भौ
(bhau)
भं
(bham)
भः
(bhah)

(ma)
मा
(maa)
मि
(mi)
मी
(mee)
मु
(mu)
मू
(moo)
मे
(me)
मै
(mai)
मो
(mo)
मौ
(mau)
मं
(mam)
मः
(mah)

(ya)
या
(yaa)
यि
(yi)
यी
(yee)
यु
(yu)
यू
(yoo)
ये
(ye)
यै
(yai)
यो
(yo)
यौ
(yau)
यं
(yam)
यः
(yah)

(ra)
रा
(raa)
रि
(ri)
री
(ree)
रु
(ru)
रू
(roo)
रे
(re)
रै
(rai)
रो
(ro)
रौ
(rau)
रं
(ram)
रः
(rah)

(la)
ला
(laa)
लि
(li)
ली
(lee)
लु
(lu)
लू
(loo)
ले
(le)
लै
(lai)
लो
(lo)
लौ
(lau)
लं
(lam)
लः
(lah)

(va)
वा
(vaa)
वि
(vi)
वी
(vee)
वु
(vu)
वू
(voo)
वे
(ve)
वै
(vai)
वो
(vo)
वौ
(vau)
वं
(vam)
वः
(vah)

(sha)
शा
(shaa)
शि
(shi)
शी
(shee)
शु
(shu)
शू
(shoo)
शे
(she)
शै
(shai)
शो
(show)
शौ
(shau)
शं
(sham)
शः
(shah)

(sa)
सा
(saa)
सि
(si)
सी
(see)
सु
(su)
सू
(soo)
से
(se)
सै
(sai)
सो
(so)
सौ
(sau)
सं
(sam)
सः
(sah)

(ha)
हा
(haa)
हि
(hi)
ही
(hee)
हु
(hu)
हू
(hoo)
हे
(he)
है
(hai)
हो
(ho)
हौ
(hau)
हं
(ham)
हः
(hah)

(la)
ळा
(laa)
ळि
(li)
ळी
(lee)
ळु
(lu)
ळू
(loo)
ळे
(le)
ळै
(lai)
ळो
(lo)
ळौ
(lou)
ळं
(lam)
ळः
(lah)
क्ष
(Ksha)
क्षा
(kshaa)
क्षि
(kshi)
क्षी
(kshee)
क्षु
(kshu)
क्षू
(kshoo)
क्षे
(kshe)
क्षै
(kshai)
क्षो
(ksho)
क्षौ
(kshau)
क्षं
(ksham)
क्षः
(kshah)
ज्ञ
(dnya)
ज्ञा
(dnyaa)
ज्ञि
(Dnyi)
ज्ञी
(Dnyee)
ज्ञु
(dnyu)
ज्ञू
(dnyoo)
ज्ञे
(dnye)
ज्ञै
(dnyai)
ज्ञो
(dnyo)
ज्ञौ
(dnyau)
ज्ञं
(dnyam)
ज्ञः
(dnyah)

हे नक्की वाचा :

Leave a Comment