Easy म्हणजे काय? | Marathi meaning of Easy

 Easy म्हणजे मराठी मध्ये ‘सोपा’.  सामानअर्थी शब्द – सोपा , सुकर ,सहजपणे.  विरुद्धअर्थी शब्द  – कठीण, जटिल, तापदायक परिस्थिती. …

Read more

[८०१ ते ९००] मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 801 to 900 Numbers in Marathi with English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ८०१ ते ९०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत. ८०१आठशेएक(Athsheek) ८०२आठशेदोन(Athshedon) ८०३आठशेतीनAthsheteen) …

Read more

डिफिकल्टचा मराठीमध्ये अर्थ । Difficult word Meaning In Marathi

डिफिकल्ट (difficult) म्हणजे मराठीमध्ये अवघड. समानार्थी शब्द – कठीण, जटिल, तापदायक परिस्थिती. विरुद्धार्थी शब्द – सुकर, सहजपणे, सुखाने, सोप्पं. वाक्यात उपयोग …

Read more

[१ ते १०००] मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 1 to 1000 Numbers in Marathi with english pronunciation

इंटरनेट वर प्रथमच १ ते १००० मराठी अंक त्यांच्या उच्चारासहित आम्ही पुरवलेले आहेत. खाली दिलेल्या लिंक्स वरून ते …

Read more

[६०१ ते ७००] मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 601 to 700 Numbers in Marathi with English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ६०१ ते ७०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत. ६०१सहाशेएक(Sahasheek) ६०२सहाशेदोन(Sahashedon) ६०३सहाशेतीनSahasheteen) …

Read more

[९०१ ते १०००] मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 901 to 1000 Numbers in Marathi with English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ९०१ ते १००० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत. ९०१नऊशेएक(Nausheek) ९०२नऊशेदोन(Naushedon) ९०३नऊशेतीनNausheteen) …

Read more

[७०१ ते ८००] मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 701 to 800 Numbers in Marathi with English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ७०१ ते ८०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत. ७०१सातशेएक(Satsheek) ७०२सातशेदोन(Satshedon) ७०३सातशेतीनSatsheteen) …

Read more